Wyrok WSA z dnia 23.07.2018 sygn. VI SA/Wa 850/18

Sygrantura: VI SA/Wa 850/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-07-23
Skład: Ewa Frąckiewicz , Grażyna Śliwińska , Grzegorz Nowecki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 lipca 2018 r. sprawy ze skargi S. S.A. z siedzibą w M. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie przyznania znaku jakości oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] marca 2018 r. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej "GIJHARS"), działając na podstawie art. 144 w związku z art. 127 § 3 oraz art. 138 § 1 pkt 1 i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 13 ust. 3 i art. 21 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212, dalej "ustawa o jakości"), utrzymał w mocy postanowienie własne z dnia [...] września 2017 r., znak: [...], wyrażające negatywną opinię w sprawie przyznania znaku jakości "P." dla produktu "K.", wyprodukowanego przez firmę "S." S.A. z siedzibą w M. (dalej "skarżąca").

Z akt sprawy wynikało, że Skarżąca tj. faktyczny producent wyrobu, którego weterynaryjny numer identyfikacyjny umieszczono na przedłożonym wzorze etykiety, wystąpiła dla przedmiotowego produktu z wnioskiem o przyznanie znaku jakości "P.".

Postanowieniem z [...] września 2017 r. GIJHARS wyraził negatywna opinię dla przedmiotowego produktu. Na podstawie przedłożonego wzoru etykiety stwierdził następujące nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobu "K.":

1. Umieszczony znak słowno-graficzny "Karma wolna od GMO 100% roślinna" na wzorze etykiety "K." informował o składnikach paszy wolnych od GMO stosowanych do karmienia kurczaków, podczas gdy w jednym rodzaju paszy (F.) wykryto obecność GMO na podstawie wyniku badania zawartego w załączonym do dokumentacji Sprawozdaniu Nr [...] z dnia [...] maja 2017 roku. W stosowanej paszy dla kurczaków wynik badania wskazywał na obecność organizmów modyfikowanych genetycznie, wobec czego nie powinna być umieszczana informacja o karmie wolnej od GMO. Obecności GMO w paszy nie potwierdza informacja o surowcach niemodyfikowanych genetycznie stosowanych do produkcji pasz umieszczona w ust. II.4 lit. a) "Wniosku o przyznanie znaku jakości "P. z [...] lipca 2017 r. oraz w "Ateście jakościowym" dla mieszanki paszowej [...], które zawierały określenie "Pasza wyprodukowana bez dodatku kokcydiostatyków, bez dodatku surowców GMO".

2. Zastosowanie w znaku słowno-graficznym "Karma wolna od GMO 100% roślinna" informacji o składnikach paszy, które są w 100% roślinne - nie miała potwierdzenia w załączonych do pisma z dnia [...] sierpnia 2017 r. "Atestach jakościowych" dla mieszanek paszowych: S., G., F.1, F2. W składzie tych mieszanek paszowych oprócz składników roślinnych były również inne składniki, np. mieszanina kwasów organicznych, fosforan 1-Ca, węglan wapnia, aminokwasy syntetyczne, chlorek sodu, siarczan sodu, enzymy.

3. Umieszczone na wzorze etykiety określenie "Chów bez antybiotyków" informowało o braku stosowania antybiotyków w procesie produkcyjnym kurczaków zagrodowych z P. zarówno w okresie chowu, jak i tuczu. Tymczasem w załączonej dokumentacji nie było potwierdzenia dla produkcji kurczaków bez stosowania antybiotyków. Przedłożone przez stronę Sprawozdanie z badań Nr [...] z dnia [...] września 2016 r. wskazywało na brak obecności pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w świeżym mięsie z kurczaka.

4. Zawarte na wzorze etykiety określenie "karmiony zbożami i słonecznikiem" nie spełniało wymagań rozporządzenia Komisji nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. WE L 157 z 17.06.2008 r. str. 46 ze zm.) w zakresie umieszczania informacji o żywieniu zbożami. Niniejsze rozporządzenie wskazuje rodzaj informacji dotyczący żywienia kur zbożami w okresie tuczu, tj. "żywione z udziałem ...%...".

Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca załączyła dokumenty na poparcie swego stanowiska, zaś przy piśmie z [...] września 2017 r. złożyła dodatkowe wyjaśnienia. Wyjaśnienia i dokumenty zostały złożone przez stronę także przy piśmie z [...] grudnia 2017 r.

Utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uznał za niewystarczające wyjaśnienia oraz przedłożone dokumenty dotyczące umieszczenia w oznakowaniu mięsa z "K." oraz "Chów bez antybiotyków", jak również zmiany wprowadzone w oznakowaniu wyrobu. W ocenie organu, użycie powyższych określeń nie znajduje uzasadnienia w przekazanych przez stronę dokumentach i wyjaśnieniach, a tym samym nie potwierdza zasadności stosowania takich określeń. Organ wskazał, że wyjaśnienie laboratorium J. dotyczy sprawozdania z badań nr [...] odnośnie paszy F2, brak jest natomiast wyników badań pozostałych mieszanek paszowych stosowanych w żywieniu kurczaków tj. S., G. i F1.

Zdaniem organu, w przedłożonej przez stronę dokumentacji nie została potwierdzona informacja o chowie bez antybiotyków przez lekarzy weterynarii nadzorujących chów ptaków we wszystkich fermach produkujących kurczaki. Ponadto organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.), informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd odnośnie właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego składu, charakteru, właściwości, metod wytwarzania lub produkcji. Z kolei na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070) praktykę rynkową uznaje się za wprowadzającą w błąd, jeśli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Ponadto organ wyjaśnił, że wprowadzające w błąd działanie może dotyczyć m. in. cech produktu, a przy ocenie czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd, uwzględnia się wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktów do obrotu, w tym sposób ich prezentacji. Zdaniem organu, obowiązkiem producenta jest wprowadzanie do obrotu produktów oznakowanych zgodnie z przepisami, w sposób rzetelny i nie wzbudzający wątpliwości konsumenta. Obowiązujące normy prawa żywnościowego, w tym w szczególności rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1 ze zm.), tworzą podstawy dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony interesów konsumentów poprzez umożliwienie dokonywania świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Powyższy cel realizowany jest poprzez zapobieganie oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła rażące naruszenie:

- art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz art. 4 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 poprzez uznanie, że obecność zatwierdzonego materiału zmodyfikowanego genetycznie w paszach poniżej poziomu 0,9 % uprawnia organ do stwierdzenia, że pasza stosowana w hodowli nie jest wolna od GMO, podczas gdy przywołane przepisy dopuszczają w przypadku ujawnienia w badaniu obecności materiału genetycznie modyfikowanego na poziomie

Inne orzeczenia