Postanowienie SN z dnia 10.04.2019 sygn. I CSK 22/18

Sygrantura: I CSK 22/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-10
Skład: Dariusz Dończyk SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Wyrok

Sygn. akt I CSK 22/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Małgorzata Manowska

SSN Tomasz Szanciło

w sprawie z powództwa H. S.

przeciwko P. w W.

o ochronę naturalnego środowiska człowieka,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 30 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. akt VI ACa […],

1. oddala skargę kasacyjną;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia