Postanowienie WSA z dnia 21.01.2009 sygn. VIII SA/Wa 722/08

Sygrantura: VIII SA/Wa 722/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-01-21
Skład: Iwona Owsińska-Gwiazda (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2008r., [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 grudnia 2008 r. (k. 15). Wyznaczony zatem przez Sąd termin do uiszczenia należnego wpisu upłynął skarżącemu z dniem 22 grudnia 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia