Postanowienie WSA z dnia 17.03.2011 sygn. II SA/Wr 599/09

Sygrantura: II SA/Wr 599/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-03-17
Skład: Wiesław Jakubiec (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wiesław Jakubiec – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. i . W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. W., M. W., M.W. i J. W. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie III SA/Wr 3/09 postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2011 r. skarżący D.i M. W. złożyli na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie im prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku wskazali, że uzyskiwany przez nich dochód wynosi 2.453 zł. Z informacji jakie posiada Sąd z innych prowadzonych przez skarżących przed tut. Sądem postępowań wynika, że na energię elektryczną wydatkują 150-200 zł, na gaz z butli- 50 zł, a z leków kupują tylko "te niezbędne do ratowania życia" (wydatek ok. 200 zł). Nadto wskazywali, że na dotychczasowe koszty postępowań ich syn (współskarżący) dla nich musiał zaciągnąć kredyt w wysokości 20.000 zł, który wymaga spłaty. Wśród posiadanych składników majątkowych wymienili udziały (1/4) we własności działek gruntu o łącznej pow. 2.500 m2.

Mając na uwadze obecny etap postępowania i uwzględniając sytuację materialną wnioskodawców uznać należy, że zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie im prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym- zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.

Inne orzeczenia