Postanowienie z dnia 02.09.2015 sygn. III Cz 913/15

Sygrantura: III Cz 913/15
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2015-09-02
Skład: Gabriela Sobczyk , Leszek Dąbek (przewodniczący), Roman Troll

Sygn. akt III Cz 913/15

POSTANOWIENIE

Dnia 2 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w J.

z udziałem R. U., (...) (...), B. P., M. P., (...)w G. i (...)w K.

o ustanowienie drogi koniecznej

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt I Ns 906/12

postanawia:

1)  sprostować oczywistą niedokładność w części wstępnej zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że sprawa toczy się także z udziałem B. P., M. P., (...) w G. i (...) w K.,

2)  oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 913/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 21 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim sprostował oczywistą omyłkę pisarską w sygnaturze akt postanowienia z dnia 19 maja 2014 roku (pkt 1), sprostował oczywistą omyłkę pisarską w treści postanowienia z dnia 19 maja 2014 roku w ten sposób, że w treści uzasadnienia zamiast numerów działek „ (...)” i „ (...)” wpisał numery „ (...), (...), (...)” (pkt 2) i sprostował oczywistą omyłkę pisarską w treści postanowienia z dnia 9 maja 2013 roku w ten sposób, że zamiast numerów działek „ (...)” i „ (...)” wpisał numery „ (...), (...), (...), (...)” (pkt 3). W uzasadnieniu wskazał, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż numery działek, których dotyczyło uzasadnienie i postanowienie to te powstałe po podziale i wymienione w decyzji administracyjnej. Rozstrzygniecie oparto na treści art. 350 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie w zakresie punktów 2 i 3 złożyła wnioskodawczyni wnosząc o ich uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego ewentualnie o zmianę tego postanowienia w zaskarżonej części poprzez zastąpienie numerów działek „ (...)” i „ (...)” numerami „ (...)” i „ (...)”. Zarzuciła naruszenie art. 350 § 1 k.p.c poprzez jego zastosowanie podczas gdy numery działek wymienione w orzeczeniu z dnia 19 maja 2014 roku i z dnia 9 maja 2013 roku zostały wskazane nieprawidłowo z uwagi na błędną interpretację stanu faktycznego występującego w sprawie, co prowadziło do bezzasadnego zobowiązania wnioskodawczyni do dołączenia dokumentów, a nie do omyłki pisarskiej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W sprawie doszło w sposób ewidentny do omyłki pisarskiej dotyczącej numerów działek „ (...)” i „ (...)”, albowiem działki te w żaden sposób nie pojawiają się w dokumentacji dołączonej do wniosku oraz do pism w toku postępowania. Dokumentacja zgromadzona w aktach nie wskazuje też, aby te działki były przedmiotem jakiegokolwiek rozstrzygania. Dlatego też niewątpliwie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, a zastosowana kwalifikacja prawna jest prawidłowa aczkolwiek niepełna, gdyż nie został wymieniony przepis art. 361 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., ale nie miało to wpływu na treść orzeczenia, ponieważ przepis ten umożliwia dokonanie sprostowania postanowień na zasadach dotyczących wyroków, które Sąd Rejonowy stosował. Dodatkowo należy podkreślić, że dopuszczalne jest sprostowanie zarówno sentencji postanowienia jak i jego uzasadnienia (por. A. Zieliński: [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2008, s. 530; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1976 r., sygn. akt I PO 9/76, OSN z 1976 r., nr 12, poz. 270 odnoszące się co prawda do wyroku i jego uzasadnienia, ale art. 361 k.p.c. umożliwia odpowiednie stosowanie przepisów o sprostowaniu do postanowień, a więc także ich uzasadnień).

Istotne jest to o jakie numery działek rzeczywiście chodziło. W tym zakresie pomocne jest postanowienie Sądu Rejonowego wydane na posiedzeniu jawnym w dniu 9 maja 2013 roku (w treści protokołu), w którym zobowiązano pełnomocnika wnioskodawczyni do przedłożenia dokumentacji związanej ze zbywaniem działek związanych z decyzją (...) L., oraz treść tego protokołu, z którego wynika, że zbywano działki wydzielone zgodnie z decyzją administracyjną (...) L. z dnia 30 maja 2007 roku /k. 83 – 84/. W tej decyzji zaś wymienione są m.in. działki o numerach (...) jako powstałe w wyniku podziału, nie ma tam zaś wymienionych działek (...). Doszło więc do oczywistej omyłki pisarskiej w tym zakresie, która po przeanalizowaniu materiału sprawy jest łatwa do wychwycenia. Jednocześnie materiał ten nie wskazuje, aby należało prostować oznaczenie tych działek na (...) i (...), gdyż nie były one przedmiotem decyzji administracyjnej wymienionej powyżej.

Dlatego też zarzuty zażalenia są bezzasadne.

Jednocześnie Sąd Okręgowy z urzędu zauważył, że nie wszyscy uczestnicy postępowania zostali wymienieni w części wstępnej zaskarżonego postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu:

a.  o art. 350 § 3 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., z uwagi na niewłaściwe oznaczenie w sentencji zaskarżonego postanowienia uczestników postępowania, należało orzec jak w punkcie 1,

b.  o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

Natomiast rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego zapadnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Inne orzeczenia