Wyrok WSA z dnia 21.08.2006 sygn. III SA/Kr 872/05

Sygrantura: III SA/Kr 872/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-08-21
Skład: Bożenna Blitek (sprawozdawca), Krystyna Kutzner (przewodniczący), Tadeusz Wołek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie: WSA Bożenna Blitek (spr.) WSA Tadeusz Wołek Protokolant: Monika Musiał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi R. S. na rozkaz personalny [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia 25.05.2005 r., nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby skargę oddala.

Uzasadnienie

Rozkazem Personalnym Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2005r. do L.dz. [...] Komendant Powiatowy Policji w O. zwolnił ze służby w Policji post. R. S. - z dniem 30 kwietnia 2005 r. podając, że wobec przyjętej podstawy prawnej zwolnienia nagroda roczna za 2005 r. nie przysługuje. Jako podstawę prawną wskazano m.in. art. 41 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.).

Na uzasadnienie decyzji o zwolnieniu ze służby podano, że R. S. będący policjantem w okresie służby przygotowawczej otrzymał opinię służbową wydaną przez swego przełożonego Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w O. obejmującą okres od dnia [...] lipca 2004 r. do dnia [...] marca 2005 r. stwierdzającą jego nieprzydatność do służby w Policji. Opinia ta po odwołaniu się policjanta została utrzymana w mocy przez Komendanta Powiatowego Policji w O. Z uwagi na powyższe - zwolnienie policjanta stało się obligatoryjne.

Od tego Rozkazu Personalnego odwołał się R. S., który zarzucił, że w początkowym okresie pełnienia służby przygotowawczej został skierowany do Sekcji Kryminalnej KPP O. na stanowisko aplikanta w pionie dochodzeniowe - śledczym, gdzie nie zapewniono mu pracownika policji, z którym byłby w jednym pokoju, a który byłby jego opiekunem, kierował nim i uczył pracy. W szczególności podniósł, że Z-ca Naczelnika asp. szt. W. B. miał oddzielne pomieszczenie, gdzie wydawał dyspozycje i określał wymagania, nie interesował się nim, zlecał mu jedynie zadania do pracy, a w kartach nadzoru prowadzonych dochodzeń odnotowywał tylko uwagi. Podkreślił, że nikt go nie uczył zawodu, a następnie asp. szt. W. B. wydał mu negatywną opinię, w wyniku której przeniesiono go do Ogniwa Patrolowe - Interwencyjnego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego. Zarzucił, że następny nadzorujący go policjant - mł. asp. KPP O. T. D. nie przepracował z nim ani jednego dnia i nie pokazał mu, jak prawidłowo wykonywać poszczególne czynności, a po pół roku także i on wydał mu negatywną opinię. Zaznaczył, że "kiedy kierownik nadzorując bezpośrednio pracę czyni ciągle negatywne uwagi jest to mobbing."

Rozkazem personalnym Nr [...] z dnia 23 maja 2005r. do L.dz. - [...] [...] Komendant Wojewódzki Policji w K. po rozpatrzeniu powyższego odwołania - utrzymał w mocy zaskarżony rozkaz personalny organu l instancji.

Na uzasadnienie tej decyzji organ II instancji podał, że podzielił w całości stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w O., który odnosząc się do odwołania zwrócił uwagę, że odwołujący się został przyjęty do Policji w dniu [...].07.2003r. i skierowany na kurs podstawowy o profilu operacyjno - dochodzeniowym w Szkole Policji w P. Po ukończeniu tego kursu został skierowany do służby w Sekcji Kryminalnej KPP w O. jako funkcjonariusz pionu dochodzeniowo - śledczego i tu wyznaczono mu opiekuna służbowego w osobie Zastępcy Naczelnika Sekcji Kryminalnej posiadającego duże, 25 - letnie doświadczenie zawodowe i cechy osobiste takie jak cierpliwość, dociekliwość, dokładność, skrupulatność i konsekwencję w działaniu, które predysponują go do pełnienia funkcji opiekuna policjantów będących w okresie adaptacji zawodowej., a który przygotował do samodzielnej pracy wielu policjantów tej jednostki i oprócz odwołującego się jest aktualnie opiekunem dwóch innych funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej , których przebieg adaptacji zawodowej nie wzbudza zastrzeżeń. Zaznaczono, że w kartach nadzoru prowadzonych przez odwołującego się postępowań przygotowawczych wielokrotnie zawarte były podobne uwagi, a jego przełożony wielokrotnie zgłaszał uwagi związane z niewłaściwym wypełnianiem przez niego obowiązków służbowych. Na podstawie powyższego sporządzono pierwszą, negatywną opinię służbową, w której opisano błędy i uchybienia w pracy popełnione przez R. S. zaznaczając, że nie wynikają one z niewielkiego doświadczenia zawodowego, ale z powodu niedbalstwa, niestaranności, błędów formalnych i niskiej jakości pracy pod względem merytorycznym, co powoduje uznanie, że odwołujący się nie ma predyspozycji do pracy w służbie kryminalnej. W opinii tej wnioskowano o przeniesienie na niższe stanowisko służbowe, ale stanowisko odwołującego się już było najniższym stanowiskiem w jednostce. Z uwagi na odbyte przez R. S. szkolenia odpowiednie do pełnienia służby w Policji Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w O. zdecydowało o daniu kolejnej szansy temu funkcjonariuszowi i przeniosło go do służby prewencyjnej powierzając obowiązki aplikanta Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego na okres 6 miesięcy od 01.09.2004r. poczynając. Jednocześnie przeprowadzono z odwołującym się "rozmowę, w trakcie której zwrócono mu uwagę na konieczność poprawy jakości swojej pracy oraz osiągania pozytywnych wyników po skierowaniu go do pełnienia obowiązków w innym rodzaju służby." Po upływie 6 miesięcy R. S. został poddany ponownej ocenie i [...].03.2005 r. Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w O. wydał kolejną negatywna opinię służbową stwierdzającą nieprzydatność funkcjonariusza do służby w Policji. W opinii tej poniżej wymagań oceniono odwołującego się w wielu kategoriach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.06.2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 z późn. zm.), a w uzasadnieniu stwierdzono, "że post. R. S. z nałożonych obowiązków wywiązywał się w stopniu niewystarczającym. W służbie nie przejawiał własnej inicjatywy, co miało odzwierciedlenie w uzyskiwanych słabych wynikach". Od tej opinii odwołał się R. S., jednak Komendant Powiatowy Policji w O. po zapoznaniu się także ze stanowiskiem powołanej przez siebie komisji do rozpatrzenia odwołania utrzymał ją w mocy. Wobec uprawomocnienia się opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność do służby w Policji funkcjonariusza będącego w okresie służby przygotowawczej -zwolnienie ze służby w Policji stało się obligatoryjne według art. 41 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy o Policji. Zdaniem organu II instancji "powierzając wymienionemu obowiązki na stanowiskach w różnych pionach służbowych dano mu szansę i wystarczającą ilość czasu do wykazania się oraz dowiedzenia przydatności do służby w Policji, której jednak nie wykorzystał."

Z Rozkazem Personalnym organu II instancji nie zgodził się R. S., który w skardze przytoczył argumenty zawarte w odwołaniu i dodał, że w okresie jego pracy, w dniu [...].07.2004r. została sporządzona przez Naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP O. nadkom. M. G. tendencyjnie ocena jego pracy, na podstawie której jego przełożony i opiekun asp. szt. W B. wydał negatywną opinię służbową. Zarówno ocena służbowa jak i opinia służbowa zostały wydane w dacie [...].07.2004r. uniemożliwiając mu w terminie dni 7 złożenie stosownego wniosku, co do oceny służbowej, czym naruszono § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.06.2002r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej. Skarżący zarzucił, że "nie można uznać stwierdzenia, że asp. szt. W. B. ma odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji opiekuna policjantów, gdyż nie posiada przygotowania pedagogicznego w tym zakresie". Zarzucił też, że oceniając jego pracę "nie wzięto uwag kolektywu", z którym pracował, a także ze "ocena została wystawiona jednostronnie i ma charakter mobbingu". Skarżący podniósł, że w grudniu 2004r. miał wystawioną ocenę pozytywną, jednak wystawiona w dniu [...].03.2005r. opinia służbowa była negatywna i stwierdzała jego nieprzydatność do służby w Policji. Opinię tę uznał za nierzetelną i bezzasadną stwierdzając, że zawarte w niej nieprawdziwe fakty oczerniają jego osobę i naruszają jego dobre imię. W szczególności podał, że w opinii podano, że w okresie od września 2004 r. do marca 2005r. nałożył on jedynie 2 mandaty, podczas gdy faktycznie nałożył ich 4, a nadto stwierdzony w opinii jego brak zaangażowania i przejawiania własnej inicjatywy jest sprzeczny z dokumentacją - notatkami urzędowymi, notatnikiem służbowym i kartami pracy. Zarzucił, że jego bezpośredni przełożony mł. asp. T. D. wydając opinię bazował jedynie na uwagach, które sam wpisywał w notatniku kontroli, a nadto zarzucał mu osiąganie słabych wyników w służbie, podczas gdy - jego zdaniem -inni policjanci osiągali wyniki gorsze od niego, a to "traktowanie go przez przełożonego" uznał za "typowy mobbing". Skarżący podniósł, że nigdy nie było prowadzone przeciwko niemu "postępowanie dyscyplinarne ani wyjaśniające", że nigdy nie wpłynęła na niego skarga od obywatela, nie został w żaden inny sposób ukarany i nie opuścił ani jednego dnia pracy. W tej sytuacji uznał, że "opinie zostały sporządzone jednostronnie bez faktycznego uzasadnienia i mają charakter mobbingu".

W odpowiedzi na skargę [...] Komendant Wojewódzki w K. wniósł o jej oddalenie uzasadniając jak w uzasadnieniu zaskarżonego rozkazu personalnego i zaznaczył, że w przypadku skarżącego się nie może być mowy o mobbingu, albowiem "za taki nie można uznać zwracania mu uwagi przez przełożonych na niewłaściwe wykonywanie przez niego zadań służbowych". Zaznaczono, że użyty w skardze argument, że skarżący wystawił w ciągu 7 miesięcy nie 2 a faktycznie 4 mandaty nie jest istotnym argumentem świadczącym o jego właściwej pracy, gdyż "funkcjonariusz ogniwa patrolowo - interweniującego przeciętnie wystawia takich mandatów od kilku do kilkunastu w ciągu 1 miesiąca". Podkreślono, że nieuzasadniony jest zarzut, że nie przydzielono mu starszego służbą policjanta, który przebywałby z nim w jednym pomieszczeniu, albowiem skarżący był po przeszkoleniu zawodowym i jego słabe wyniki nie wynikały z niewielkiego doświadczenia zawodowego, ale z powodu niedbalstwa, niestaranności i błędów formalnych.

W toku postępowania sądowego skarżący formułował dodatkowe zarzuty, m. in. zarzucił bezprawny brak w jego aktach osobowych pozytywnej oceny okresowej z grudnia 2004r., którą to ocenę organ administracyjny przedstawił dopiero w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny bada legalność zaskarżonego aktu administracyjnego nie będąc w sprawowaniu tej kontroli związany granicami skargi (art. 3 § 1 i art. 134 § 1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 153, poz.1270) -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej p.p.s.a.). W ramach tej kognicji Sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - skarga jest nieuzasadniona.

Należy zwrócić uwagę, ze podstawę prawna zwolnienia R. S. ze służby w Policji stanowi art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r, Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), który brzmi:

"Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach (...) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej;"

Przytoczony przepis oznacza, że wynikiem stwierdzenia w opinii służbowej (w okresie służby przygotowawczej) nieprzydatności do służby - jest obligatoryjne zwolnienie ze służby.

Poza sporem pozostaje fakt, że R. S. otrzymał opinię służbową za okres od [...].07.2004r. do [...].03.2005r. stwierdzającą jego nieprzydatność do służby w Policji sporządzoną przez Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego, która w wyniku jego odwołania została utrzymana w mocy dnia [...].04.2005r. przez Komendanta Powiatowego Policji w O.

Niespornym jest również to, że prawomocnym Postanowieniem z dnia 28 września 2005r. do sygn. akt III SA/Kr 748/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę R. S. na wyżej wymienioną opinię służbową, albowiem - jak zaznaczono w uzasadnieniu - "wydawanie okresowych opinii służbowych należy do sfery podległości służbowej między przełożonym a podwładnym, a więc do spraw o jakich mowa w art. 5 pkt 2 p.p.s.a., a "okresowa opinia służbowa (art. 35 ust. 1 ustawy o Policji) nie jest decyzją w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego".

Należy podkreślić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, ze pomimo braku możliwości kontroli okresowej opinii służbowej w trybie skargi do sądu administracyjnego na tę opinię, sąd administracyjny nie jest całkowicie pozbawiony możliwości kontroli tej opinii właśnie w trybie skargi na decyzję administracyjną jaką jest rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby.

Podstawę takiej kontroli opinii służbowej stanowią wskazane na wstępie rozważań przepisy art. 3 § 1 i art. 134 § 1 p.p.s.a..

Sąd zwraca uwagę, że w oparciu o delegację ustawową art. 35 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o Policji zostało wydane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.06.2002r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 98, poz. 890 z późn. zm.) obowiązujące w chwili wydawania zaskarżonego rozkazu personalnego, które reguluje:

"§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza opinii służbowej,

2) szczegółowe zasady okresowego opiniowania służbowego policjantów, zwanego dalej opiniowaniem,

3) tryb okresowego opiniowania służbowego".

Badając wydane opinie służbowe dotyczące R. S. z dnia [...].07.2004 r. (za okres od [...].07.2003r. do [...].07.2004r.) i z dnia [...].03.2005r. (za okres od [...].07.2004r. do [...].03.2004r.) należy stwierdzić, że zostały wydane według wzoru formularza opinii służbowej stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia. Według tego Rozporządzenia:

" § 4. Opiniowanie przeprowadza się w terminach:

1) 30 dni przed upływem każdego roku służby przygotowawczej oraz przed mianowaniem na stałe, (...)

§ 5. Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w następujących przypadkach:

1) stwierdzenia nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym lub nieprzydatności w okresie służby przygotowawczej, albo niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie służby stałej lub służby kontraktowej

(...),

7) wniosku opiniowanego lub jego bezpośredniego przełożonego złożonego w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z okresową oceną wywiązywania się opiniowanego z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych."

Z treści przytoczonych wyżej przepisów nie wynika, aby organy administracyjne naruszyły w niniejszej sprawie powyższe przepisy. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że opiniowanie można przeprowadzić niezależnie od terminów z art. 4 ust. 1 na wniosek opiniowanego (lub jego bezpośredniego przełożonego) złożony w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z okresową oceną, a bezsprzecznym jest fakt, że w terminie 7 dni od zapoznania się z oceną okresową skarżący wniosku o ponowne opiniowanie nie złożył. Fakt wydania i otrzymania w dniu otrzymania oceny okresowej także opinii służbowej nie mógłby stanowić przeszkody do złożenia wniosku o ponowne opiniowanie niezależnie od możliwości złożenia odwołania od opinii służbowej.

Sąd zwraca uwagę, że zgodnie z § 6 cyt. wyżej Rozporządzenia z dnia 17.06.2002 r. przy opiniowaniu bierze się pod uwagę szereg, wymienionych szczegółowo w dwunastu punktach kryteriów, a jednocześnie;

"§ 8. 1. Wydający opinię sporządzają samodzielnie lub przy pomocy

bezpośredniego przełożonego opiniowanego w oparciu o okresowe oceny wywiązywania się opiniowanego z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności, zwane dalej "okresowymi ocenami".

2. (...) Okresowa ocena powinna uwzględniać samoocenę opiniowanego w zakresie przygotowania zawodowego, a także wywiązywania się z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych."

Analizując cały materiał dowodowy zebrany w sprawie, a zwłaszcza treść okresowych ocen z daty [...].11.2003r. (ocena policjanta: "zgodnie z wymaganiami"), z dnia [...].02.2004r. (ocena policjanta: "zgodnie z wymaganiami"), z dnia [...].07.2004r. (ocena policjanta: "poniżej wymagań"), które stały się podstawą do wydania pierwszej opinii służbowej z dnia [...].07.2004r. stwierdzającej, że R. S. "nie posiada predyspozycji do pracy w służbie kryminalnej" i jest "nieprzydatny na zajmowanym stanowisku służbowym, może zostać przeniesiony na niższe stanowisko służbowe", należy zauważyć, że sam skarżący dokonując samooceny zakreślał rubryki "poniżej wymagań, choć nie aż w takim zakresie, w jakim zakreślał oceniał go "poniżej wymagań" jego przełożony. Akta zawierają także okresową ocenę (za okres służby od [...].07.2004r. do [...].03.2005r.) z dnia [...].03.2005r., w której także sam skarżący dokonał samooceny "poniżej wymagań" w trzech kryteriach: 1) praca w zespole, 2) samodzielność i 3) kreatywność. Ta okresowa ocena policjanta dokonana przez jego przełożonego ocenia skarżącego na zajmowanym stanowisku służbowym "poniżej wymagań". Również wydana na jej podstawie opinia służbowa z dnia [...].03.2005r. stwierdza, że skarżący nie posiada predyspozycji policjanta służby prewencyjnej i mając na względzie wnioski z pierwszej opinii służbowej ocenia R. S. "jako ogólnie nieprzydatnego do służby w Policji". Co prawda materiał dowodowy nie zawierał wszystkich okresowych ocen policjanta, a w szczególności oceny okresowej z dnia [...].12.2004r.: "zgodnie z wymaganiami", jednak jak wynika z tej oceny okresowej i ona zawierała oceny samego skarżącego "poniżej wymagań" w zakresie: 1) znajomości obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętności ich stosowania, 2) samodzielności. Również przełożony policjanta wydał oceny "poniżej wymagań" w tych kryteriach, a nadto w zakresie 3) radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wobec zarzutów skarżącego formułowanych w toku postępowania sądowego należy zauważyć, że do chwili wydawania zaskarżonego rozkazu personalnego brak było przepisu nakazującego składanie do akt osobowych policjanta ocen okresowych. Taki wymóg wprowadziło dopiero Zarządzenie Nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 71) w § 3 ust. 2 pkt 3 ppkt k, które weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sąd zwraca uwagę, że skarżący w dniu [...] marca 2004r. otrzymał "Zakres czynności" na stanowisku aplikanta Sekcji Kryminalnej pionu dochodzeniowe - śledczego KPP w O., a w dniu [...] września 2004r. "Zakres czynności" na stanowisku: referent, policjant, aplikant Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP O. Z tych zakresów czynności wynika konieczność podejmowania szeregu działań przez policjanta "we własnym zakresie" (jak choćby samokształcenie) i konieczność aktywnej postawy funkcjonariusza działającego wyłącznie na podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Ta aktywna postawa policjanta to istota pracy każdego funkcjonariusza wynikająca z zadań Policji określonych cyt. wyżej ustawą o Policji. W tym kontekście nie sposób nie zauważyć pasywnej postawy skarżącego wynikającej zarówno z treści jego odwołania, jak i z treści skargi; postawy oczekującej na każdorazowe "pokazanie" mu przez starszych stopniem policjantów sposobu wykonywania nawet podstawowych czynności służbowych.

Co najmniej nieporozumieniem jest - zdaniem Sądu dyskwalifikowanie przez skarżącego umiejętności przełożonych jako "opiekunów" policjanta tylko dlatego, że brak im wykształcenia pedagogicznego. Nieporozumieniem wydaje się także posługiwanie się przez skarżącego słowem "mobbing" w różnych kontekstach i to w sytuacji, gdy jako aplikant, policjant w służbie przygotowawczej, czy w ogóle policjant obowiązany jest do ścisłej podległości służbowej związanej z charakterem pracy każdego policjanta. W tej sytuacji wydanie przez przełożonych nie jednej, a praktycznie dwóch negatywnych opinii służbowych dyskwalifikuje policjanta w służbie przygotowawczej do pozostawienia go w służbie stałej. Nie posiada on bowiem wymaganych predyspozycji do służby w Policji.

Sąd zwraca także uwagę, że zarzuty skarżącego, co do końcowej opinii służbowej stwierdzającej jego nieprzydatność do służby w Policji są ogólnikowe. Jedyny zarzut o wpisaniu, że w okresie 6-ciu miesięcy nałożył 2 mandaty karne zamiast faktycznie 4 nie można uznać za istotny, a to wobec okoliczności, że policjanci wykonujący takie zadania nakładają średnio od kilku do kilkunastu mandatów w ciągu jednego miesiąca. Zdaniem Sądu skarżący nie wykazał, aby opinia o nieprzydatności jego do służby zawierała istotne stwierdzenia nieprawdziwe oraz aby zostały naruszone przepisy proceduralne dotyczące opiniowania policjanta.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - decyzja o zwolnieniu skarżącego ze służby, podjęta na podstawie przepisu art. 41 pkt 2 ustawy o Policji po spełnieniu przesłanek tego zwolnienia (wydanie opinii o nieprzydatności do służby) i prawidłowym przeprowadzeniu postępowania opiniodawczego nie narusza zarówno przepisów prawa materialnego jak również przepisów postępowania administracyjnego w stopniu, w jakim mogłoby mieć to istotny wpływ na wynik sprawy.

Mając powyższe na względzie, Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przez organy administracyjne w niniejszej sprawie, a przeto skargi nie uwzględnił i na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł - jak w sentencji.

Inne orzeczenia