Postanowienie WSA z dnia 20.01.2015 sygn. IV SA/Po 1167/14

Sygrantura: IV SA/Po 1167/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-01-20
Skład: Anna Jarosz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Jarosz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 1167/14 odrzucającego skargę W. T. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 1167/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę W. T. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Pismem z dnia [...] grudnia 2014 r. W. T. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od ww. postanowienia. W uzasadnieniu wniosku wskazał skarżący na swoją trudną sytuację rodzinną związaną z samodzielnym utrzymaniem wielodzietnej rodziny. Skarżący argumentował, że w okresie, w którym upłynął termin do złożenia kasacji przebywał za granicą w celach zarobkowych.

W wykonaniu zarządzenia Sędziego z dnia [...] grudnia 2014 r. wezwano skarżącego, w związku z art. 87 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej – Ppsa), do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. postanowienia z dnia 28 października 2014 r. poprzez nadesłanie skargi kasacyjnej wraz z jej odpisem – w terminie 7 dniu od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skarżącego pouczono o treści art. 175 Ppsa. Wezwano także skarżącego, w związku z art. 87 § 2 Ppsa, o uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. postanowienia z dnia 28 października 2014 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia ww. skargi kasacyjnej. Wezwania powyższe odebrał skarżący osobiście dnia [...] grudnia 2014 r., jednak w zakreślonym terminie nie udzielił na nie odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 § 1 Ppsa, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 Ppsa). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 Ppsa). Podstawowymi przesłankami, które warunkują przywrócenie terminu jest zatem zachowanie wymogu formalnego z art. 87 § 1 Ppsa oraz stwierdzenie uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego.

Zapis art. 86 § 1 Ppsa oznacza, że strona, która uchybiła terminowi powinna uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna. Przepis o przywróceniu terminu do dokonywania czynności procesowych nie może być przy tym interpretowany w sposób rozszerzający, gdyż zasadą jest dokonanie czynności w terminie. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że o braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się chociażby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie. W tym miejscu należy podkreślić, że Sąd nie jest natomiast upoważniony w świetle powołanych przepisów do podejmowania czynności zmierzających do zebrania dowodów na okoliczność uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że tak rozumianej przesłanki braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi do Sądu skarżący nie uprawdopodobnił. Jego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zawiera bowiem w części jedynie ogólne stwierdzenia nie poparte żadnymi okolicznościami, które uprawdopodabniałyby brak zawinienia skarżącego w uchybieniu terminu. Pozostała część wniosku stanowi jedynie polemikę z organem administracji. W związku z powyższym Sąd wezwał Skarżącego do uprawdopodobnieniu okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, z której to możliwości skarżący nie skorzystał.

W konsekwencji, wobec braku należytego uzasadnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, nie wyjaśnienia jaka była przyczyna uchybienia terminu, kiedy ustała oraz jakie okoliczności mogły wskazywać na brak winy skarżącego, twierdzenia skarżącego należy uznać za gołosłowne, a co za tym idzie stwierdzić brak podstaw do przywrócenia terminu.

Wspomnieć należy, że skarżący nie uczynił zadość również drugiemu wezwaniu sądu, mianowicie nie dokonał czynności, w stosunku do której domagał się przywrócenia terminu do jej wniesienia, tj. nie wniósł skargi kasacyjnej, czym naruszył art. 87 § 4 Ppsa.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 1 i § 2 Ppsa, orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia