Postanowienie WSA z dnia 13.10.2016 sygn. V SA/Wa 819/16

Sygrantura: V SA/Wa 819/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-10-13
Skład: Arkadiusz Tomczak (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na opisaną w komparycji postanowienia decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 2 czerwca 2016 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Postanowienie to uprawomocniło się.

Zarządzeniem z 6 lipca 2016 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 400 zł – w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 25 lipca 2016 r. (potwierdzenie odbioru - k 62 akt sądowych), mimo tego, należna opłata sądowa nie została uiszczona.

W tej sytuacji – na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia