Postanowienie WSA z dnia 09.03.2018 sygn. I SA/Kr 1152/17

Sygrantura: I SA/Kr 1152/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-03-09
Skład: Piotr Głowacki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Kraków, dnia 9 marca 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym za 2013r. postanawia: odrzucić zażalenie D. W. na postanowienie z dnia 19 grudnia 2017r.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 stycznia 2018r. pełnomocnik skarżącej R. W. został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia, poprzez złożenie 1 egzemplarza odpisu zażalenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis powyższego wezwania został prawidłowo doręczony w dniu 31 stycznia 2018r., co wynika z dokumentu potwierdzenia odbioru. Brak formalny zażalenia nie został uzupełniony, przy czym ostateczny termin ku temu upłynął 7 lutego 2018r.

Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr.153 poz.1270 ze zm., dalej "p.p.s.a.") do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Nieusunięcie w niniejszej sprawie w/w braku formalnego zażalenia uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, co prowadzi do odrzucenia zażalenia, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy o p.p.s.a.

Inne orzeczenia