Postanowienie WSA z dnia 21.10.2010 sygn. II SA/Po 645/10

Sygrantura: II SA/Po 645/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-10-21
Skład: Wiesława Batorowicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 października 2010 r. w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia odrzucić skargę. /-/ W.Batorowicz

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 września 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi, wpisu w kwocie 200 zł. od skargi na wyżej wymienioną decyzję.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 27 września 2010 r. (k.11). Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 4 października 2010 r. Skarżący nie wniósł należnej opłaty sądowej (k. 12).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Zgodnie z art. 220 § 1 tej ustawy termin do uiszczenia opłaty od pisma wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie skarżący pomimo wezwania nie uiścił w terminie wpisu od skargi, jak również w czasie biegu terminu do wniesienia przedmiotowej opłaty nie został zwolniony od obowiązku poniesienia kosztów sądowych.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie powołanego przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ W.Batorowicz

Inne orzeczenia