Postanowienie WSA z dnia 27.03.2019 sygn. I SA/Sz 217/19

Sygrantura: I SA/Sz 217/19
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-03-27
Skład: Jolanta Kwiecińska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska po rozpoznaniu dnia 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej w związku z powstaniem szkód w uprawach rolnych w 2018 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 stycznia 2019 r. M. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 grudnia 2018 r. nr [...].

W odpowiedzi na skargę organ złożył wniosek o umorzenie postępowania

i wyjaśnił, że decyzją z dnia 21 lutego 2019 r. nr [...] (doręczoną Skarżącemu w dniu 21 lutego 2019 r.), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz.U. 2018.1302 j.t. ze zm., dalej: "P.p.s.a."), uwzględnił ww. skargę w całości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia 27 lutego 2019 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...]zł,

w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. doręczono Skarżącemu w dniu

4 marca 2019 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki (k.17).

Skarżący do dnia wydania postanowienia nie uiścił wpisu sądowego od skargi

w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga

o wznowienie postępowania. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie

lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 P.p.s.a.).

Stosownie do art. 220 §1 P.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku,

z zastrzeżeniem § 2 i 3 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 P.p.s.a.).

Ponieważ wnosząc skargę Skarżący nie uiścił wpisu sądowego, wezwano

go do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni od doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącemu w dniu 4 marca 2019 r., a siedmiodniowy termin upłynął bezskutecznie dnia 11 marca 2019 r.

We wskazanym terminie, ani dotychczas, Skarżący nie uiścił wpisu sądowego

od skargi.

W tej sytuacji, na podstawie przepisu art. 220 § 3 P.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Inne orzeczenia