Postanowienie WSA z dnia 14.01.2013 sygn. III SA/Gl 968/12

Sygrantura: III SA/Gl 968/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-01-14
Skład: Barbara Orzepowska-Kyć (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Skargą z [...] r. A.B. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 31 maja 2012 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 247 złotych. Zarządzenie zawierało pouczenie, iż wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostało przesłane [...] r. na adres skarżącego podany w skardze: [...] i wobec nieobecności adresata pozostawione w urzędzie pocztowym do odbioru, o czym stosowne zawiadomienie w postaci awiza umieszczono w skrzynce na korespondencję. Przesyłkę z [...] r. zawierającą zarządzenie z 31 maja 2012 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu, odpowiedź na skargę, informację o rozdzieleniu skargi oraz pouczenia uznano za skutecznie doręczoną w dniu 18 lipca 2012 r.

W terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu, który upłynął w dniu 25 lipca 2012 r. strona nie uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Postanowieniem z 17 września 2012 r. Sąd odrzucił skargę.

Pismem z [...] r. (także data nadania) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uiścił wymagany wpis od skargi. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że o zarządzeniu wzywającym do uiszczenia wpisu dowiedział się dopiero z postanowienia o odrzuceniu skargi z 17 września 2012 r. Skarżący twierdzi ponadto, że wezwanie do uiszczenia wpisu nie zostało mu skutecznie doręczone, gdyż w tym czasie przebywał w domu z powodu choroby, nie było zatem potrzeby awizownia przesyłki. Kwestionuje także fakt pozostawienia awiza w skrzynce na listy ze względu na to, że jej nie posiada.

Przesyłka z [...] r. zawierająca postanowienie odrzucające skargę z 17 września 2012 r. została awizowana 1 października 2012 r. o czym informację pozostawiono na drzwiach adresata oraz pozostawiona w placówce pocztowej.

Skarżący we wniosku oświadczył, że przesyłkę odebrała jego matka i przekazała mu ją po jego dłuższej nieobecności.

Jednakże na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej postanowienia o odrzuceniu skargi z 17 września 2012 r. widnieje osobisty podpis skarżącego, data 16 października 2012 r. oraz adnotacja doręczającego, że przesyłkę odebrał adresat osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przystępując do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, wskazać należy, że art. 85 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 tekst jedn. ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. stanowi, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 zdanie 1 p.p.s.a.). Pismo o przywrócenie terminu winno uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Pismo to wnosi się w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie natomiast z art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Sąd zauważa, że w rozpoznawanej sprawie strona złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z uchybieniem ustawowych wymogów to znaczy, przekroczyła termin 7 dni od ustania wskazanej we wniosku przyczyny spóźnienia.

Zgodnie z aktami sądowymi sprawy przesyłkę z 27 września 2012 r. zawierająca postanowienie odrzucające skargę z 17 września 2012 r. skarżący odebrał osobiście w Urzędzie Pocztowym K. [...] r. co potwierdził własnoręcznym podpisem. Datę odbioru potwierdza także data pieczęci pocztowej znajdująca się również na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

W związku z tym, że skarżący [...] r. dowiedział się o obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz, że nie dopełnił tego obowiązku w terminie z postanowienia o odrzuceniu skargi z 17 września 2012 r. Zatem [...] r. ustała przyczyna uchybienia terminu, więc skarżący mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu do 23 października 2012 r. Skarżący wniosek o przywrócenie terminu nadał 29 listopada 2012 r. t.j. po upływie terminu do jego wniesienia.

Z tej przyczyny, Sąd uznał, iż w rozpatrywanej sprawie strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu z uchybieniem terminu – zatem wniesiony przez skarżącego wniosek należało odrzucić po myśli art. 88 p.p.s.a.

-----------------------

3

Inne orzeczenia