Postanowienie WSA z dnia 06.11.2012 sygn. IV SA/Po 47/12

Sygrantura: IV SA/Po 47/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-11-06
Skład: Bożena Popowska (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2012r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.P. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2012r. sygn. akt IV SA/Po 47/12 w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia oddalić wniosek o wykładnię wyroku

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2012r. sygn. akt IV SA/Po 47/12 oddalił skargę M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego. Pismem wniesionym do tut. Sądu w dniu 13 września 2012 r. skarżący wniósł o dokonanie wykładni ww. wyroku podnosząc zarzuty tożsame ze wskazanymi w skardze wniesionej do Sądu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. i odnoszące się rozstrzygnięcia zawartego w decyzji organu odwoławczego i wyroku Sądu z dnia 22 sierpnia 2012r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Art. 158 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 – dalej p.p.s.a.) stanowi, że sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. Potrzeba dokonania wykładni, której podlega zarówno sentencja wyroku, jak i uzasadnienie zachodzi wówczas, gdy treść wyroku jest sformułowana w sposób niejasny, który może budzić wątpliwości co do samego rozstrzygnięcia, zakresu powagi rzeczy osądzonej, czy też sposobu jego wykonania (por. postanowienie NSA z 20 czerwca 2008 r., II FSK 299/07). Potrzeba dokonania wykładni może być wyłącznie następstwem wadliwego lub nie dość precyzyjnego sformułowania orzeczenia. Jeżeli zatem orzeczenie jest kompletne, zawiera rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie, których treść ponadto, nie budzi wątpliwości, wniosek o jego wykładnię podlega oddaleniu (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, art. 158, teza 4).

Z wniosku strony skarżącej trudno określić kwestię, która wymagałaby wyjaśnienia. Tym niemniej kierując się uwagami dotyczącymi skarżącego kwestionującego rozstrzygnięcie zawarte w wyroku wskazać należy, że niedopuszczalne jest na mocy art. 158 p.p.s.a. uzupełnianie treści uzasadnienia wyroku. Wykładnia wyroku nie może również prowadzić do uzupełnienia poprzedniego rozstrzygnięcia poprzez poszerzanie go o inne elementy i uzyskania wyjaśnień co do dalszego prowadzenia postępowania. Wykładnia wyroku nie może także prowadzić do nowego rozstrzygnięcia lub uzupełnienia poprzedniego rozstrzygnięcia w zakresie argumentacji faktycznej lub prawnej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2009 r., l OSK 23/08).

Mając powyższe na uwadze, tutejszy Sąd uznał wniosek o wykładnię wyroku za niezasadny i na podstawie art. 158 P.p.s.a. postanowił jak w sentencji

ja

Inne orzeczenia