Wyrok z dnia 26.06.2017 sygn. I C 370/16

Sygrantura: I C 370/16
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2017-06-26
Skład: Daria Dusanowska (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt I C 370/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Daria Dusanowska

Protokolant: sekretarz sądowy Barbara Kaźmierczak

po rozpoznaniu w dniach 13 października 2016 roku, 12 czerwca 2017 roku w G.

na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 1.045,50 zł (tysiąc czterdzieści pięć złotych i 50/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 430,00 zł (czterysta trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Głubczycach kwotę 71,95 zł (siedemdziesiąt jeden złotych i 95/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w sprawie tymczasowo przez Skarb Państwa.

Inne orzeczenia