Postanowienie WSA z dnia 16.12.2005 sygn. I SA/Ke 645/05

Sygrantura: I SA/Ke 645/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-12-16
Skład: Maria Grabowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i R. K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : podatku od nieruchomości za 2001 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/Ke 645/05

Uzasadnienie

B.K.i R. K. w dniu 10 sierpnia 2005 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]znak [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego należnego od skargi w kwocie 100 zł., w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie dla B. K. zostało doręczone w dniu 12 września 2005 r., dla R. K. w dniu 12 września 2005 r.

W wyznaczonych terminach skarżący nie uzupełnili wskazanego braku i nie uiścili opłaty sądowej.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Z powyższych względów na podstawie art. 220§ 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Inne orzeczenia