Postanowienie WSA z dnia 24.06.2005 sygn. II SA/Kr 1111/04

Sygrantura: II SA/Kr 1111/04
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-06-24
Skład: Mariusz Kotulski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Asesor WSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 24czerwca 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. i K. G. na postanowienie Wojewody M. z dnia [...] 2004r., nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku do organu właściwego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

M.G. oraz K.G. (zwani dalej skarżącymi) wnieśli skargę na postanowienie Wojewody z dnia [...] sierpnia 2004r., nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia [...].05.2004r., nr [....] o przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. pisma M. i K.G., K. i J. D., E. i J. K. oraz R. i W. P. dotyczącego pozwolenia na użytkowanie części zespołu mieszkalno-usługowego przy ul. S. w K. celem rozpoznania wedle właściwości.

Pismem z dnia 24 maja 2005r. skarżący cofnęli skargę na postanowienie Wojewody z dnia [...] sierpnia 2004r., nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku do organu właściwego.

Zgodnie z brzmieniem art.60 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie okoliczności takie nie zachodzą.

Mając powyższe na uwadze, Sąd umorzył postępowanie sądowe na podstawie art.161 § l pkt l ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270), który mówi, iż sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofną skargę.

Wobec dopuszczalnego i skutecznego cofnięcia skargi Sąd postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia