Postanowienie WSA z dnia 03.11.2011 sygn. III SA/Wr 327/11

Sygrantura: III SA/Wr 327/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-11-03
Skład: Anna Moskała (przewodniczący), Magdalena Jankowska-Szostak , Maciej Guziński (sprawozdawca)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie Sędzia WSA Anna Moskała, Sędzia WSA Magdalena Jankowska – Szostak, Maciej Guziński (sprawozdawca), Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. wniosku T. G. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi B. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania T. G.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. (nr [...]) Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. przyznał T. G. (zwanemu dalej także wnioskodawcą) płatność ONW za rok 2009.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła – działając we własnym imieniu – B. G.(zwana dalej także skarżącą).

Decyzją z dnia [...] r. (nr [...]) Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. umorzył postępowanie odwoławcze, uznając, że skarżąca nie jest stroną w sprawie.

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W., wskazując, że organ odwoławczy nie zbadał, czy ma ona interes prawny w sprawie.

Na rozprawie w dniu [...] r. wnioskodawca złożył wniosek o dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, bowiem sprawa dotyczy jego interesu prawnego, gdyż – jak podał – przedmiotem postępowania jest jedyna możliwa płatność przyznana skarżącej oraz wnioskodawcy. Ponadto wnioskodawca dodał, że wystąpił o płatność ONW na rok 2009 w stosunku do działek zgłoszonych pierwotnie przez skarżącą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa zatem jest uprzedni udział w postępowaniu administracyjnym, czyli w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym. W myśl § 2 art. 33 p.p.s.a. udział w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego.

W niniejszej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne zostało wszczęte wskutek skargi wniesionej przez skarżącą na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, wywołanego wniesieniem odwołania przez skarżącą od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie przyznania wnioskodawcy płatności ONW za rok 2009.

Kwestią wymagającą rozważenia w niniejszej sprawie była możliwość dopuszczenia do toczącego się postępowania wnioskodawcy. Wskazać przy tym należy, iż w orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie utrwalony jest pogląd, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt, a nie interes faktyczny (zob. wyr. NSA z dnia 15 kwietnia 1993 r., I SA 1719/92, OSP 1994, z. 10, poz. 199 z aprobującą glosą P. Kucharskiego). Podkreśla się także, że interes prawny musi być własny, co oznacza, że nie można opierać go wyłącznie na sytuacji prawnej innego podmiotu, nawet jeżeli w konkretnej sprawie charakter związków tych podmiotów byłby nie tylko faktyczny, ale i prawny (zob. postanowienie NSA z dnia 2 kwietnia 2008 r., II OZ 280/08, LEX nr 506870).

Wskazać trzeba, że przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie była decyzja umarzająca postępowania odwoławcze z uwagi na brak legitymacji do wniesienia odwołania po stronie skarżącej. W konsekwencji zatem, zadaniem Sądu w sprawie wywołanej wniesieniem skargi będzie dokonanie oceny, czy organ prawidłowo przyjął, że skarżąca nie miała interesu prawnego do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie przyznania wnioskodawcy płatności ONW za rok 2009. Przedmiotem analizy w niniejszej sprawie nie będzie natomiast kwestia zasadności przyznania wnioskodawcy płatności w określonej wysokości.

Jak wskazano na wstępie, o dopuszczeniu danego podmiotu do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania decyduje własny, osobisty interes prawny, oparty na konkretnej normie prawa materialnego. Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca nie ma indywidualnego interesu prawnego w ustaleniu, czy skarżąca miała legitymację do wniesienia odwołania od decyzji, której adresatem był wnioskodawca. Interesu prawnego nie można bowiem opierać na sytuacji prawnej innego podmiotu.

Wobec powyższego na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Inne orzeczenia