Postanowienie SN z dnia 30.04.2019 sygn. I CSK 188/18

Sygrantura: I CSK 188/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-30
Skład: Jacek Grela SSN (przewodniczący), Małgorzata Manowska SSN (autor uzasadnienia), Tomasz Szanciło SSN

Sygn. akt I CSK 188/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)

SSN Małgorzata Manowska (sprawozdawca)

SSN Tomasz Szanciło

w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w R.

przy uczestnictwie […] O. S.A. w P., Przedsiębiorstwa […] S.A. w D.,

Starosty Powiatu D., B. B., M. B., S. W., M. W. i Powiatu D. - Zarządu Dróg Powiatowych w D.

o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej uczestnika postępowania Przedsiębiorstwa […] S.A. w D. od postanowienia Sądu Okręgowego w R.

z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt V Ca […],

uchyla zaskarżone postanowienie i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w R. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia