Postanowienie WSA z dnia 16.12.2015 sygn. II SA/Gd 496/15

Sygrantura: II SA/Gd 496/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-12-16
Skład: Jolanta Górska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. M. i B. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

F. M. i B. Ł. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2015 r. nr [...]

Artykuł 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie więc do treści art. 47 § 1 tej ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Zgodnie zaś z art. 46 § 1 tej ustawy każde pismo strony powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. Ponadto, art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przy czym, zgodnie z art. 214 § 2 ustawy pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 2 września 2015 r., wezwano skarżącego F. M. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez: a) podpisanie skargi znajdującej się w aktach sprawy, ewentualnie nadesłanie skargi z dnia 3 sierpnia 2015 r. zawierającej oryginalny, własnoręczny podpis celem dołączenia do akt sprawy; b) złożenie 30 odpisów skargi lub jej uwierzytelnionych fotokopii wraz z załącznikami celem doręczenia uczestnikom postępowania. Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 2 września 2015 r., wezwano skarżącą B. Ł. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 30 odpisów skargi lub jej uwierzytelnionych fotokopii wraz z załącznikami celem doręczenia uczestnikom postępowania. W obu wezwaniach wyznaczono 7 dniowy termin na ich wykonanie pod rygorem odrzucenia skargi i pouczono, że nadesłanie 30 odpisów skargi z załącznikami przez jednego ze skarżących zwalnia z tego obowiązku drugiego skarżącego. Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 2 września 2015 r., skarżący wezwani zostali do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł. Również i w tych wezwaniach, wyznaczono skarżącym 7 dniowy termin na ich wykonanie pod rygorem odrzucenia skargi i pouczono, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

Przesyłki zawierające wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego skarżący odebrali jednocześnie w dniu 8 września 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenia odbioru karta 32 i 33 akt sądowych). A zatem termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał dla skarżących w dniu 15 września 2015 r.

W dniu 9 września 2015 r. (data stempla pocztowego) skarżący nadesłali do sądu: skargę zawierającą oryginalne podpisy obojga skarżących; 29 odpisów skargi bez załączników oraz wniosek F. M. o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 22 października 2015 r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku odmówił F. M. przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z akt sprawy wynika, że do dnia 15 września 2015 r. skarżący nie usunęli wszystkich braków formalnych skargi, gdyż nie nadesłali jednego odpisu skargi ani też trzydziestu kompletów załączników do skargi. Ponadto skarżąca B. Ł. nie uiściła należnej opłaty.

Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 tej ustawy Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca postanowieniem skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia