Postanowienie WSA z dnia 09.02.2015 sygn. I SA/Rz 1179/14

Sygrantura: I SA/Rz 1179/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-02-09
Skład: Piotr Popek (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO (del. do WSA) Piotr Popek po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2014 r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2009 r. - postanawia – 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej kwotę 400 (czterysta) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Przewodnicząca Wydziału I, zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2015 r., wezwała skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi, w wysokości 400 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 26 stycznia 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 2 lutego 2015 r. Wpis nie został uiszczony w zakreślonym terminie.

W dniu 4 lutego 2015 r. skarżąca wpłaciła tytułem wpisu od skargi kwotę 400 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a./ sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W myśl zaś art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze fakt, że skarżąca, mimo wezwania, nie uiściła wpisu w terminie Sąd, kierując się treścią art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., odrzucił jej skargę.

Na podstawie art. 232 §1 pkt 1 P.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącej kwotę 400 zł, uiszczoną przez nią tytułem wpisu od skargi.

Inne orzeczenia