Postanowienie WSA z dnia 02.09.2016 sygn. IV SA/Wa 850/16

Sygrantura: IV SA/Wa 850/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-09-02
Skład: Anna Falkiewicz-Kluj (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj po rozpoznaniu w dniu 2.IX. 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B., J. M., E. S., T. D., E. S., J. K., H. C., S. B., T. K., M. S., A. A., D. O., G. K., S. K. na działanie [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] w przedmiocie wprowadzenia opłat postanawia: 1. zawiesić postępowanie sądowe, 2. podjąć zawieszone postępowanie sądowe z udziałem następcy prawnego H. C. – A. S., 3. sprostować oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 850/16 w ten sposób, że w wersie 9 od góry po słowach "ze skargi" zamiast "K. B." wpisać "K. B.".

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. członkowie [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na działanie [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] w związku z pobraniem nienależnych opłat czynszowych.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 850/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę.

W dniu 9 sierpnia 2016 r. do akt sprawy o sygn. akt IV SA/Wa 849/16 został nadesłany odpis skrócony aktu zgonu skarżącej H. C., z którego wynika, że skarżąca zmarła w dniu [...] czerwca 2016 r. Do akt ww. sprawy został również złożony akt poświadczenia dziedziczenia z dnia [...] lipca 2016 r., na podstawie którego spadek po H. C. nabyła w całości córka skarżącej A. S.

Jednocześnie Sąd stwierdza, że jak wynika z treści pisma [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] z dnia 21 lipca 2016 r., prawidłowe nazwisko skarżącej K. B. brzmi "B.".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), dalej p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu, w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3 p.p.s.a.

Zgodnie zaś z art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Jak stanowi art. 131 p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Ponieważ Sąd powziął informację o śmierci skarżącej H. C., postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jednakże, z uwagi na ustalenie następcy prawnego skarżącej, przedmiotowe postępowanie należy podjąć z jego udziałem.

Ponadto wskazać należy, że stosownie do art. 156 § 1 p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi przepis art. 156 § 2 zd. pierwsze p.p.s.a.

Mając na uwadze treść pisma [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] z dnia 21 lipca 2016 r., Sąd stwierdził, że w sentencji postanowienia o odrzuceniu skargi pojawiła się oczywista omyłka, polegająca na nieprawidłowym wpisaniu nazwiska skarżącej K. B., dlatego ww. omyłka podlega sprostowaniu.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 oraz art. 128 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w pkt 1 i 2 sentencji postanowienia.

O sprostowaniu oczywistej omyłki Sąd orzekł, jak w pkt 3 postanowienia, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Inne orzeczenia