Postanowienie WSA z dnia 30.11.2006 sygn. II SA/Sz 721/04

Sygrantura: II SA/Sz 721/04
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-11-30
Skład: Katarzyna Grzegorczyk-Meder (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie : Przewodniczący asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [...] grzywny p o s t a n a w i a odrzucić wniosek

Uzasadnienie

W dniu [...]r. P.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie żądanie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w [...] w związku z nie przekazaniem Sądowi skargi wniesionej za pośrednictwem tego organu. Jako podstawę prawną P.J. wskazał art. 55 w zw. z art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

P.J. wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił P.J. przyznania prawa pomocy.

W wyniku rozpoznania zażalenia P.J. na w/w postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...]r. sygn. akt I OZ 309/05 orzekł o oddaleniu zażalenia uznając, iż nie miało ono usprawiedliwionych podstaw.

Pismem z dnia [...]r. Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie wezwał P.J. do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny w kwocie [...] zł., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia wniosku na mocy art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wezwanie to doręczono skarżącemu w dniu [...] r. jednakże skarżący w zakreślonym przez Sąd terminie wpisu sądowego nie uiścił. Wniósł natomiast o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...]r. odmówił przyznania P.J. prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sadowych oraz przyznanie radcy prawnego.

W wyniku rozpoznania zażalenia P.J. na w/w postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...] sygn. akt I OZ 1207/06 orzekł o oddaleniu zażalenia.

P.J. wezwany przez Sąd pismem z dnia [...] do uiszczenia opłaty sądowej (doręczonym w dniu [...].) opłaty ani to w zakreślonym przez Sąd 7 - dniowym terminie, ani dotychczas opłaty nie uiścił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do wniosku wszczynającego postępowanie sądowe stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 63 i 64 § 3 p.p.s.a.). Jeżeli strona inicjująca postępowanie sądowoadministracyjne mimo wezwania sądu nie uiści należnego wpisu, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zasadą ogólną jest, że w przypadku złożenia przez stronę skarżącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie określonym przez Sąd w wezwaniu do uiszczenia wpisu, skargi nie można odrzucić przed rozpoznaniem złożonego wniosku o prawo pomocy. Postępowanie w przedmiocie prawa pomocy kończy się postanowieniem podlegającym zaskarżeniu zażaleniem (art. 260 p.p.s.a.). Z chwilą gdy w danej sprawie w przedmiocie prawa pomocy istnieje już prawomocne postanowienie Sądu, posiada ono wiążącą moc skonkretyzowanej i zindywidualizowanej przez sąd normy prawnej. Z mocy tej wypływa obowiązek strony uiszczenia wymaganego wpisu i faktu tego nie zmienia obowiązek ponownego wezwania jej do uiszczenia opłaty.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne i prawne, Sąd stwierdził, że skoro złożenie wniosku o wymierzenie organowi grzywny w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu w wys. [...] zł, a wnioskodawca, pomimo otrzymania w dniu [...] r. wezwania do jego uiszczenia w terminie 7 dni, wpisu nie uiścił, wniosek należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia