Postanowienie NSA z dnia 11.10.2007 sygn. I OZ 758/07

Sygrantura: I OZ 758/07
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-10-11
Skład: Anna Łuczaj (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łuczaj po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 597/07 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w B. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 597/07 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", oraz § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193) wezwał skarżącego J. B. do uiszczenia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący J. B. wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu zarządzeniu skarżący zarzucił obrazę art. 222, art. 111 § 1 oraz art. 239 pkt 1 p.p.s.a. Podniósł, iż zaskarżone orzeczenie zapadło w oparciu o błędne ustalenia faktyczno - prawne i przedwcześnie, gdyż Organ może wydać decyzję autokontrolną a ponadto Sąd - z uwagi na brak właściwych akt - nie może ocenić dopuszczalności skargi i zachowania terminu do jej wniesienia. Skarżący zakwestionował zasadność żądania w niniejszej sprawie, wskazując iż sprawy z zakresu chorób zawodowych i ubezpieczeń społecznych nie podlegają wpisowi. Stwierdził także, iż w tej kwestii sprawa zawisła już przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku o sygn. II SA/Bk 487/07 i sprawa zawisła oraz obecna winy być objęte jedną skargą, dlatego też żądanie wpisu w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Na wstępie należy podkreślić, iż w rozpoznawanej sprawie przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostaje wyłącznie kwestia prawidłowości wydania zarządzenia z dnia 9 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej "p.p.s.a.", do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Stosownie do treści przepisu art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.)

W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Jednocześnie w art. 233 p.p.s.a. zawarto delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu. W wykonaniu tej delegacji Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie z § 2 ust. 6 powołanego rozporządzenia w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 § 2 tego rozporządzenia wpis stały wynosi 200 zł.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia, a więc wpis wynosi 200 zł.

Jak stanowi art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi (pkt 1), skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę (pkt 2).

W niniejszej sprawie - wbrew zarzutom zażalenia - Przewodniczący Wydziału w dacie wydawania zaskarżonego zarządzenia dysponował aktami sprawy, które zostały nadesłane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ze skargi J. B. W tej sytuacji nie można zarzucić Sądowi pierwszej instancji przedwczesnego wydania zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że skarżący zasadnie został wezwany do uiszczenia należnego wpisu, którego wysokość ustalona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 198 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.

Inne orzeczenia