Postanowienie WSA z dnia 08.03.2017 sygn. I SA/Po 66/17

Sygrantura: I SA/Po 66/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-03-08
Skład: Małgorzata Bejgerowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. i G. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący M. J. i G. J., pismem z dnia [...] r., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w rubrum niniejszego orzeczenia decyzję SKO w P..

Mocą zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 24 stycznia 2017 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie [...]zł, w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy powyższego zarządzenia zostały skutecznie doręczone skarżącym w dniu 8 lutego 2017 r. (druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, k. 19 i 20 akt sąd.). Wyznaczony w nich termin upłynął bezskutecznie z dniem 15 lutego 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. - w skrócie: "P.p.s.a."), od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (w niniejszej sprawie skargi), pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego. Natomiast stosownie do art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby, pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z powyższej regulacji wynika, iż opłacenie pisma (skargi) w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie pismu (skardze) dalszego biegu.

W rozpatrywanej sprawie skarżący zostali skutecznie wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi (odpisy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 24 stycznia 2017 r. zawierające wezwanie zostały skutecznie doręczone skarżącym w dniu 8 lutego 2017 r. - k. 19 i 20 akt sąd.). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upływał zatem z dniem 15 lutego 2017 r. W zakreślonych przez Sąd terminach skarga nie została opłacona przez skarżących, co jednoznacznie potwierdza informacja z dnia 22 lutego 2017 r. (k. 22 akt sąd.).

W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 16 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia