Postanowienie WSA z dnia 05.11.2015 sygn. II SA/Po 912/15

Sygrantura: II SA/Po 912/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-11-05
Skład: Barbara Drzazga (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na decyzję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w M. z dnia ... 2015 r. Nr ... w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej; postanawia skargę odrzucić. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Decyzją z dnia ... 2015 r. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w M. utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 29 maja 2015 r. odmawiającą skarżącemu udzielenia informacji publicznej.

Powyższa decyzja z dnia ... 2015 r. została doręczona skarżącemu w dniu 14 sierpnia 2015 r. Skarga na powyższą decyzję, jak wynika z oświadczenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w M. z dnia 29 października 2015 r., została złożona przez skarżącego w siedzibie zobowiązanego w dniu 15 września 2015 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zwanej dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Skoro zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 14 sierpnia 2015 r., to termin do wniesienia na nią skargi upłynął skarżącemu w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek). Wniesioną przez skarżącego skargę w dniu 15 września 2015 r. należało zatem uznać za wniesioną z uchybieniem terminu określonego w wyżej cytowanym art. 53 §1 i dlatego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ B. Drzazga

Inne orzeczenia