Postanowienie SN z dnia 12.07.2006 sygn. V CNP 96/06

Sygrantura: V CNP 96/06
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2006-07-12
Skład: Henryk Pietrzkowski SSN (autor uzasadnienia)

sygn. akt V CNP 96/06
POSTANOWIENIE
Dnia 12 lipca 2006 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Henryk Pietrzkowski
w sprawie ze skargi E. Ś.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego w O.
z dnia 12 kwietnia 2006 r. sygn. akt II Cz .../06
w sprawie z wniosku E.Š.
o nadanie klauzuli wykonalności,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 12 lipca 2006 r.,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
Wniesiona przez wnioskodawczynię - w sprawie o nadanie tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności -
skarga o stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O. z dnia
12 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II Cz
./06), oddalającego zażalenie na
postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia 23 lutego 2006 r., na podstawie
którego oddalony został wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - podlegała
odrzuceniu z następujących przyczyn:
Przepis art. 871 § 1 k.p.c. przewiduje obligatoryjne zastępstwo stron przez
adwokatów lub radców prawnych w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.
Wymóg ten obowiązuje w każdym postępowaniu przed tym Sądem, w tym również
w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia
z prawem. Wobec tego, że przedmiotowa skarga zastała sporządzona bez
zachowania przymusu adwokacko-radcowskiego, a ponadto wniesiona została od
orzeczenia, które nie ma charakteru kończącego postępowanie w sprawie (art. 4241
S 1 k.p.c.), nie spełnia także wymagań określonych w art. 4245 § 1 pkt 3, 4, 5 i 6
k.p.c., należało orzec, jak w sentencji (art. 4248 § 1 k.p.c.).
db

Inne orzeczenia