Postanowienie z dnia 17.05.2013 sygn. I ACz 289/13

Sygrantura: I ACz 289/13
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2013-05-17
Skład: Grażyna Demko , Jan Sokulski , Marek Klimczak (przewodniczący)

Sygn. akt I ACz 289/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Marek Klimczak (spr.)

Sędziowie:

SA Jan Sokulski

SA Grażyna Demko

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa (...) Banku Spółdzielczego w S.
przeciwko J. B. i J. O.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie
z dnia 7 lutego 2013r. sygn. akt I C 123/12

p o s t a n a w i a:

I.  uchylić zaskarżone postanowienie,

II.  zwrócić powodowi z urzędu opłatę sądową od zażalenia w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) uiszczoną przez powoda w dniu 4 marca 2013r.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krośnie stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd zaznaczył, że przed wdaniem się w spór pozwany J. B. podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Krośnie. Ponadto obaj pozwani mieszkają w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie i dlatego przekazano sprawę do rozpoznania temu sądowi na podstawie art. 200 kpc w zw. z art. 27 kpc.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powód domagał się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu w Krośnie do dalszego prowadzenia, zwrotu poniesionej opłaty sądowej od zażalenia i zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych. Zarzucił naruszenie art. 200 § 1 kpc i art. 27 kpc poprzez ich niewłaściwe zastosowanie oraz niezastosowanie art. 34 kpc w zw. z art. 31 kpc.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd do którego wniesiono pozew zobowiązany jest w pierwszej kolejności do ustalenia – czy jest właściwy do rozpoznania sprawy.

Art. 27 § 1 kpc stanowi, iż powództwo wytacza się przed Sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (właściwość miejscowa ogólna).

Art. 34 kpc mówi o tym, iż powództwo związane z umową wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania.

Przepis z art. 34 kpc mieści się w rozdziale 2, oddział 2 kpc regulującym właściwość przemienną, zatem powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału 2 kpc można wytoczyć - bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach tego oddziału (art. 31 kpc).

Istotne jest przy tym, iż wybór sądu został pozostawiony powodowi, który wytaczając powództwo przed sąd inny niż wyznaczony miejscem zamieszkania pozwanego, powinien w pozwie podać okoliczności uzasadniające właściwość sądu według przepisów o właściwości przemiennej (art. 187 § 1 pkt 2 kpc).

Również w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005r., sygn. akt III CZP 28/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 61, wskazano, iż właściwość przemienna sądu, do którego pozew został wniesiony, powinna wynikać z okoliczności wskazanych w pozwie.

W niniejszej sprawie powód dokładnie i jednoznacznie uzasadnił w pozwie (w formie wyodrębnionej jednostki redakcyjnej - k. 5v) właściwość przemienną Sądu Okręgowego w Krośnie, wyjaśniając przy tym ponownie podstawę ustalenia miejsca wykonania umowy.

Ponadto uszło uwadze Sądu Okręgowego, że o wyborze pomiędzy właściwością ogólną (art. 27 kpc) a właściwością przemienną (art. 34 kpc) decyduje powód, jako strona inicjująca postępowanie, nie zaś strona pozwana.

W tej sytuacji, skoro powód dokonał wyboru właściwości przemiennej sądu i wybór ten uzasadnił w pozwie, to nie znajduje zastosowania art. 27 kpc. Dlatego też właściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Okręgowy w Krośnie.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł, jak w pkt. I sentencji postanowienia, na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Na mocy art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, rozstrzygnięto o zwrocie powodowi uiszczonej opłaty sądowej od zażalenia (pkt II sentencji).

O kosztach zastępstwa procesowego niniejszego postępowania zażaleniowego Sąd rozstrzygnie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, stosownie do treści art. 108 § 1 kpc.

Inne orzeczenia