Postanowienie WSA z dnia 19.12.2012 sygn. IV SA/Wa 2655/12

Sygrantura: IV SA/Wa 2655/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-12-19
Skład: Anna Szymańska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270, zwanej dalej P.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie zaskarżone postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2012 r. w przedmiocie zwrotu podania doręczono skarżącemu w dniu 28 sierpnia 2012 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji k. 22 akt administracyjnych). Postanowienie to zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jego zaskarżenia, tj. wskazywało, że strona niezadowolona z postanowienia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w niniejszej sprawie w dniu 27 września 2012 r.

Skargę na powyższe postanowienie skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 października 2012 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), a zatem z przekroczeniem wymaganego terminu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia