Postanowienie WSA z dnia 02.02.2015 sygn. VI SA/Wa 1045/14

Sygrantura: VI SA/Wa 1045/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-02-02
Skład: Zbigniew Rudnicki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K.i na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 lutego 2014 r. T. K. (dalej: "skarżący") wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy.

Zarządzeniem z dnia 5 maja 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony skarżącemu w dniu 23 maja 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2014 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżący złożył sprzeciw od ww. postanowienia.

Po ponownym rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 października 2014r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 2 października 2014 r., zarządzeniem z dnia 20 listopada 2014 r. skarżący został poinformowany o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 9 grudnia 2014 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. wynika, że do dnia 16 stycznia 2014 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, zarządzeniem z dnia 20 listopada 2014 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 9 grudnia 2014 r., zatem obowiązany był on uiścić wpis od skargi w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 16 grudnia 2014r., a ponieważ w tym terminie skarżący nie uzupełnił ww. braku formalnego skargi - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z z art. 58 § 3 p.p.s.a. – postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Inne orzeczenia