Postanowienie SN z dnia 26.04.2019 sygn. I CSK 573/18

Sygrantura: I CSK 573/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-26
Skład: Paweł Grzegorczyk SSN (autor uzasadnienia)

Sygn. akt I CSK 573/18

POSTANOWIENIE

Dnia 26 kwietnia 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Paweł Grzegorczyk

w sprawie z powództwa Stowarzyszenia […] w W. przeciwko M. spółce z o.o. w W.

o zobowiązanie do udzielenia informacji,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 kwietnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 3 stycznia 2018 r., sygn. akt VI ACa […]

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Inne orzeczenia