Postanowienie NSA z dnia 13.05.2010 sygn. II GZ 72/09

Sygrantura: II GZ 72/09
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-05-13
Skład: Zofia Borowicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Zofia Borowicz po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku J. K. o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2009 r. sygn. akt II GZ 72/09 w przedmiocie odrzucenia wniosku o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu za nieusprawiedliwione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. akt II GZ 72/09 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek J. K. o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GZ 72/09 w zakresie odrzucenia wniosku o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu za nieusprawiedliwione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

Pismem z dnia 12 października 2009 r. J. K. wniósł o uchylenie powyższego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej jako p.p.s.a.), zarzucając rażące naruszenie art. 165 p.p.s.a. oraz art. 2, art. 7 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP z powodu wykazania zupełnego braku bezstronności sędziowskiej. Zdaniem strony, gdyby okoliczności te nie zaistniały, zaskarżone postanowienie byłoby odmienne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 168 § 1 p.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. W myśl przepisów działu IV rozdziału 1 i 2 p.p.s.a. środki odwoławcze przysługują od orzeczeń wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, natomiast orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jako ostateczne nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne od chwili ich ogłoszenia bądź podpisania sentencji w przypadku orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, że powołany w rozpatrywanym wniosku art. 165 p.p.s.a. stanowi, że postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Przepis ten ma zastosowanie jedynie do tych postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wydawane są w toku postępowania w związku z jego prowadzeniem lub biegiem, jak również w sytuacji gdy dotyczą one kwestii wpadkowych wyłonionych w toku postępowania (np. postanowienie rozstrzygające wniosek w przedmiocie prawa pomocy). Art. 165 p.p.s.a. nie ma zatem zastosowania do postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zaskarżenia prawomocnego orzeczenia tego Sądu.

Z powyższych przyczyn, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., wniosek należało odrzucić.

Inne orzeczenia