Postanowienie SN z dnia 22.12.2019 sygn. I NSW 365/19

Sygrantura: I NSW 365/19
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-12-22
Skład: Jacek Widło SSN (przewodniczący), Antoni Bojańczyk SSN (autor uzasadnienia), Paweł Czubik SSN

Sygn. akt I NSW 365/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Widło (przewodniczący)

SSN Antoni Bojańczyk (sprawozdawca)

SSN Paweł Czubik

w sprawie z protestu wyborczego A. R.

przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy udziale Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 23 grudnia 2019 r.,

postanawia:

protest pozostawić bez dalszego biegu.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. (data oddania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego) A. R. wniósł protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. we wszystkich okręgach – z powodu dopuszczenia się przez osoby odpowiedzialne w (...) S.A. za przygotowanie i prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w art. 249 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950), mającego wpływ na wynik wyborów, polegającego na przeszkadzaniu podstępem swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania poprzez faworyzowanie w mediach publicznych komitetu wyborczego (…), przy jednoczesnym dyskredytowaniu innych komitetów wyborczych, innych kandydatów oraz propozycji programowych.

W treści protestu A. R. wskazał na działania osób odpowiedzialnych w (...) S.A. za przygotowanie i prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu RP, które jego zdaniem noszą znamiona przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w art. 249 pkt 2 Kodeksu karnego mającego wpływ na wynik wyborów oraz złożył wnioski dowodowe.

A.R. wniósł o stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. – we wszystkich okręgach wyborczych

Odpis protestu został prawidłowo doręczony Państwowej Komisji Wyborczej oraz Prokuratorowi Generalnemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Protest wyborczy wniesiony w niniejszej sprawie nie mógł być rozpoznany merytorycznie.

Zgodnie z treścią art. 241 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684; dalej: k.wyb.) protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego. Niedochowanie wymogu związanego z tak określonym terminem łączy się z pozostawieniem protestu wyborczego bez dalszego biegu (art. 243 § 1 k.wyb.), czego konsekwencją jest niemożność merytorycznego odniesienia się do zawartych w takim proteście zarzutów.

Wyniki wyborów do Sejmu przeprowadzonych 13 października 2019 r. zostały ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą 14 października 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1955). Protest wyborczy można było wnieść zatem wyłącznie do dnia 22 października 2019 r.

Z daty stempla pocztowego znajdującego się na kopercie, w której przesłano protest wyborczy do Sądu Najwyższego wynika, że A. R. nadał protest wyborczy w dniu 16 grudnia 2019 r., a zatem blisko dwa miesiące po upływie ustawowego terminu.

Z tych względów, na podstawie art. 243 § 1 k.wyb. Sąd Najwyższy orzekł jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Inne orzeczenia