Postanowienie WSA z dnia 02.10.2006 sygn. III SA/Gl 394/06

Sygrantura: III SA/Gl 394/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-10-02
Skład: Ewa Karpińska , Henryk Wach (przewodniczący), Marek Kołaczek (sprawozdawca)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach Sędziowie NSA Ewa Karpińska NSA Marek Kołaczek (spr.) Protokolant Anna Charchuła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2006 r. przy udziale - sprawy ze skargi S. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług - umorzyć postępowanie sądowe, - zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Skargą z dnia [...] r. skarżący S. A. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K., którą organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. orzekającą o odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako wspólnika zlikwidowanej spółki cywilnej "A" z siedzibą w C. za jej zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za [...] r. w kwocie [...] zł wraz z odsetkami obliczonymi za dzień wydania decyzji w I instancji w wysokości [...] zł

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia [...] r. nr [...] uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). W tym stanie rzeczy na rozprawie w dniu 20 września 2006 r. pełnomocnik organu odwoławczego wniósł o umorzenie postępowania w sprawie. Skarżący nie był obecny na rozprawie, jednak pismem z [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. poinformował o odbiorze przez niego decyzji z [...] r. i odpowiedzi na skargę przedkładając Sądowi stosowne zwrotne potwierdzenia odbioru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wywiódł, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem zaskarżona decyzja została w trybie samokontroli uchylona, przez co żądanie skargi uwzględnione zostało w całości.

W tym stanie rzeczy zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 w związku z

art. 54 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć. O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 i art. 201 § 1 tej ustawy.

Inne orzeczenia