Postanowienie WSA z dnia 07.09.2005 sygn. I SA/Wa 1434/05

Sygrantura: I SA/Wa 1434/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-09-07
Skład: Joanna Banasiewicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2005 r., znak: [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2005 r. dotyczącego przekazania odwołania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

S. B. w dniu 16 sierpnia 2005 r. ( dowód doręczenia k-11) został wezwany do uzupełnienia braków skargi, m.in. poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisu skargi oraz opłacenia wpisu sądowego – terminie 7 dni – pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie, który upływał w dniu 23 sierpnia 2005 r., został uiszczony wpis sądowy. W piśmie zatytułowanym oświadczenie przesłanym za pośrednictwem poczty w dniu 22 sierpnia 2005 r. skarżący podał, że skarga dotyczy przewlekłej sprawy sprzed 40 lat dotyczącej zabrania gruntów pod drogę powiatową, do pisma tego dołączono tylko jeden odpis skargi.

Wobec powyższego uznać należało, że braki formalne skargi nie zostały uzupełnione i odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Inne orzeczenia