Wyrok WSA z dnia 17.01.2017 sygn. III SA/Łd 1066/16

Sygrantura: III SA/Łd 1066/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-01-17
Skład: Irena Krzemieniewska (przewodniczący), Janusz Nowacki (sprawozdawca), Teresa Rutkowska

Sentencja

Dnia 17 stycznia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska, Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.), Sędzia NSA Teresa Rutkowska, , Protokolant Pomocnik sekretarza Blanka Kuźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 roku sprawy ze skargi Gminy Biała na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. nr 1408/16 w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu złożonego w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa łódzkiego wydał uchwałę nr 1408/16 w sprawie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu o nr WND-RPLD.05.03.02-10-0012/16, złożonego przez Gminę Biała w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uchwała została podjęta na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 55 pkt 1, art. 58 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 217, 1579).

W treści uchwały wskazano, że nie uwzględnia się protestu Gminy Biała od negatywnej oceny formalnej projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gminie Biała - etap I" o nr WND-RPLD.05.03.02-10-0012/16 złożonego w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru numer RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego.

W uzasadnieniu wskazano, że stosownie do artykułu 125 ust. 1, ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 347, str. 320; Dz. Urz. UE L 2015 Nr 270, poz.1), zwane dalej: rozporządzeniem ogólnym, Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz sporządza, i, po zatwierdzeniu, stosuje odpowiednie procedury wyboru i kryteria, które:

(i) zapewniają, że operacje przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów;

(ii) są niedyskryminujące i przejrzyste;

(iii) uwzględniają ogólne zasady ustanowione wart. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 217, 1579), zwanej dalej: ustawą wdrożeniową, Instytucją Zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest Zarząd Województwa. W ust. 2 pkt 1 i 2 wyżej wskazanego artykułu Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone wart. 125 ust. 3 lit a rozporządzenia ogólnego oraz do wyboru projektów do dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego. Stosownie do treści art. 37 ust. 2 ustawy wdrożeniowej projekt podlega ocenie pod względem spełniania ww. kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych uprzednio przez komitet monitorujący. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. Z regulacji przyjętych w § 6 pkt 1 i pkt 3 Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 ocena projektów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 223/16 z dnia 1 marca 2016 r., zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 318/16 z dnia 23 marca 2016 r. oraz stanowiące załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16. W dniu 31 marca 2016 roku został ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (to jest przez Zarząd Województwa Łódzkiego) Konkurs Zamknięty dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. Regulamin Konkursu dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 został przyjęty uchwałą nr 361/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2016 r. Określał on zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa, sposób i formę składania wniosków, sposób i kryteria oceny projektów, zakres i sposób dokonywania poprawy i uzupełnień wniosków, zasady podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zasady procedury odwoławczej. Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej ogłoszenie o konkursie zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.rpo.lodzkie.pl. www.bip.lodzkie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W ramach przedmiotowego konkursu Gmina Biała dnia 27 czerwca 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu o nr WND-RPLD.05.03.02-10-0012/16 pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gminie Biała - etap I". Dokumentacja została zweryfikowana przez' Komisję Oceny Projektów pod kątem spełnienia kryteriów formalnych dopuszczających. W konsekwencji pismem z dnia 6 października 2016 roku o sygn. RPIX.432.22.18.2016 wnioskodawca został poinformowany o negatywnej ocenie formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej wartości wskaźnika koncentracji, która zgodnie z zapisami SzOOP oraz Regulaminu konkursu dla poddziałania V.3.2 nie mogła być niższa niż 120 osób na kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci (w szczególnych przypadkach, tj. dla obszarów zdefiniowanych w § 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dopuszcza się wskaźnik koncentracji na poziomie 90 osób na kilometr wybudowanej sieci). W związku z powyższym, zdaniem członków KOP przedmiotowy projekt nie spełnił kryterium formalnego dopuszczającego "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020".

W dniu 26 października 2016 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wpłynął pisemny protest (sygn. IE.041.2.3.2016) złożony przez Gminę Biała w związku z negatywną oceną formalną projektu. Stosownie do art. 57 ustawy wdrożeniowej właściwa instytucja, o której mowa w art. 55, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów w stosunku do kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce. W świetle art. 54 ustawy wdrożeniowej, IZ RPO WŁ uznała, iż protest Gminy Biała został złożony w terminie i wnioskodawca prawidłowo wskazał instytucję zarządzającą właściwą do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwaną przez DRPO) oraz dane wnioskodawcy składającego protest; numer wniosku o dofinansowanie projektu; kryterium wyboru projektu, z którego oceną się nie zgadza. W złożonym proteście wnioskodawca stwierdził, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Oceny Projektów, w zakresie niespełnienia przez projekt kryterium formalnego dopuszczającego "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020", wg. którego projekt nie osiąga wymaganego wskaźnika koncentracji przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną. W uzasadnieniu do przedłożonego protestu wnioskodawca stwierdza, iż bezpośrednim celem projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gminie Biała - etap l" jest wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. W złożonym proteście wnioskodawca wskazał, iż planuje objąć siecią kanalizacyjną miejscowości o najbardziej skoncentrowanej zabudowie, dla których istnieje ekonomiczne uzasadnienie jej budowy. Jednocześnie nadmienił, iż zgodnie z rozporządzeniem nr 60107 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gminy Biała, wnioskodawca zaplanował inwestycję w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, która miała być realizowana w dwóch etapach. "W I etapie miała być realizacja kanalizacji podciśnieniowej o długości 14,111 km, którą obsługiwałaby 2 873 osoby. Fakultatywnie rozważano budowę kanalizacji grawitacyjnej o dł. 22,038 km. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia Wojewody Łódzkiego wskaźniki długości sieci obliczone jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynoszą odpowiednio dla proponowanych rozwiązań 0=158,2 lub B=127, wobec czego wnioskodawca stwierdził, iż wskaźnik koncentracji został spełniony. Dodatkowo w proteście wskazano, iż celem projektowanej kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biała poprzez odbiór ścieków gospodarczo-bytowych z budynków mieszkalnych za pośrednictwem m.in. trzech zlewni: T5, T10, T11, z których budowa każdej obejmuje utworzenie kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego, przyłącza do pierwszej studni oraz zasilania energetycznego tłoczni. Wg danych wnioskodawcy zawartych w złożonym proteście długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 5215,20 m, zaś kanalizacji tłocznej (współbieżnej z grawitacyjną i doprowadzającą ścieki do oczyszczalni) - 1 882,90 m. Zdaniem wnioskodawcy do obliczeń współczynnika koncentracji D należy wziąć długość kanalizacji grawitacyjnej (5215,20 m), co przy liczbie 504 osób daje współczynnik koncentracji D na poziomie 97, a przy kolejnych etapach rozbudowy sieci będzie on się zwiększał do 127. W związku z powyższym wnioskodawca uważa kryterium formalne dopuszczające "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020" za spełnione i wnosi o przywrócenie wniosku do etapu oceny merytorycznej. W wyniku weryfikacji protestu złożonego przez Gminę Biała, Instytucja Zarządzająca podtrzymała stanowisko Komisji Oceny Projektów, zgodnie z którym kryterium "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020" nie zostało spełnione przez projekt.

Zgodnie' z zapisami SzOOP w ramach poddziałania V.3.2 dofinansowanie uzyskają projekty związane z inwestycjami w kanalizację sanitarną. przy spełnieniu wymogu dotyczącego wskaźnika koncentracji na poziomie 120 osób na kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci. W szczególnych przypadkach, tj. dla obszarów zdefiniowanych w § 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dopuszcza się wskaźnik koncentracji na poziomie 90 osób na kilometr wybudowanej sieci. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia takimi obszarami są: - tereny o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej do budowy oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę tej sieci kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne; strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej; - obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary objęte przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) lub obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, znajdujące się na liście, o której mowa wart. 27 ust. 1 tej ustawy. Argumenty przedstawione przez wnioskodawcę w proteście (IE.041.2.3.2016) odnośnie wykorzystywania na potrzeby prawidłowego obliczenia wskaźnika koncentracji jedynie długości sieci grawitacyjnej wskazywałyby, iż w ocenie wnioskodawcy przedmiotowy projekt jest zgodny z zapisami art. 3 ust 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i należy do pierwszego typu obszaru wskazanego w ww. rozporządzeniu tj. do terenów o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej do budowy oczyszczalni ścieków, na których planuje się budowę tej sieci kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne. Należy jednak podkreślić, iż ani w złożonym proteście, ani w dokumentacji projektowej wnioskodawca nie określa w sposób jednoznaczny, iż obszar realizacji przedmiotowego projektu jest jednym z typów obszarów wymienionych w ww. rozporządzeniu. Zgodnie z zapisami przedstawionymi przez Wnioskodawcę w pkt. 7.1 formularza wniosku o dofinansowanie projektu o nr WND-RPLD.05.03.02-10-0012/16 i w Studium Wykonalności, przedmiotem projektu jest budowa 7 098,10 m sieci kanalizacyjnej, która obsługiwać będzie 501 osób. W dokumentacji projektowej wnioskodawca nie dzieli budowanej sieci kanalizacyjnej na sieć grawitacyjną i tłoczną, podając zawsze całkowitą długość sieci (7,1 km), która zostanie wybudowana w ramach projektu. W związku z powyższym stwierdzono, iż wskazana przez wnioskodawcę długość sieci sanitarnej (7,1 km), w tym sieć grawitacyjna i tłoczna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania projektu na terenie Gminy Biała. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca nie przyjęła wyjaśnień wnioskodawcy, iż dla prawidłowości obliczenia wskaźnika koncentracji należy brać pod uwagę jedynie długość sieci grawitacyjnej, zwłaszcza w świetle zapisów uzasadnienia do Decyzji nr 25/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 września 2015 r. (sygn. WOOŚ-1.421 0.30.2015.EG.1 O), które stanowią, iż "ze względu na zróżnicowany teren objęty wnioskiem pod względem wysokościowym oraz na lokalizację miejsca włączenia oczyszczalni ścieków ( ... ) ścieki bytowo-gospodarcze będą doprowadzane do przedmiotowej oczyszczalni ścieków za pomocą projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z dwóch kierunków ( ... ). Mając na uwadze powyższe oraz zapisy art. 58 ust. 1 pkt 2) ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca podtrzymała stanowisko Komisji Oceny Projektów, iż projekt nie spełnia kryterium formalnego dopuszczającego: "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020" i nie uwzględnia protestu wniesionego przez Gminę Biała od negatywnej oceny formalnej ww. projektu.

Powyższą uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego, Gmina Biała zaskarżyła w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wniosła o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję oraz zasądzenie od organu kosztów procesowych według norm przepisanych. Zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez brak rzetelnej i obiektywnej oceny wniosku polegający na błędnym przyjęciu, że nie spełniono kryterium formalnego dopuszczającego: "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020, wskazanego załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu dla naboru nr RP1D.05.03.02-12.00-10-001/16.

Uzasadniając skargę Gmina Biała wskazała, iż aktualnie nie posiada oczyszczalni ścieków komunalnych. Gmina Biała ubiega się o uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Dyrektywy Rady EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina Biała planuje w najbliższych latach wybudować 24 km sieci kanalizacyjnej i ok. 15 km tzw. przykanalików. Zakłada się, że projektem zostanie objęta połowa mieszkańców Gminy Biała. Integralną częścią tej inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków. W latach 2012-2013 Gmina (poza granicami aglomeracji) realizowała projekt pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała", w ramach którego zamontowano i uruchomiono przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Łącznie zbudowano 145 przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Biała. W gminie brak jest oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do zbiorczej oczyszczalni. Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Biała to jedynie 0,7 km (oczyszczalnia osiedlowa po byłym PGR w miejscowości Kopydłów). Ilość budynków obsługiwanych przez oczyszczalnie w Kopydłowie: 3 tj. 27 gospodarstw domowych - 81 osób. Podstawą gospodarki ściekowej w Gminie są zbiorniki bezodpływowe. Gmina poprzez realizację powyższego projektu chce spełnić postanowienia Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Kolejne działania dążą do podwyższenia standardu i jakości życia mieszkańców Gminy Biała, poprzez poprawę jakości wody do spożycia, poprawę warunków sanitarnych, czy likwidację uciążliwych zapachów, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do pól, czy rzeki, zmniejszenie strat w środowisku oraz strat wody dostarczanej odbiorcom, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy. Zgodnie z rozporządzeniem nr 60/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała, na obszarze gminy wyznaczona została aglomeracja Biała, o równoważnej liczbie mieszkańców 6.125, obejmująca miejscowości: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Parcela Druga, Biała Rządowa, Bronisławów, Brzoza, Huby, Klapka, Kopydłów, Łyskornia, Młynisko, Naramice, Poręby, wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Białej Drugiej. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, która obowiązuje od 1 stycznia 2002 r. aglomeracje o wielkości powyżej 2000 równoważnych mieszkańców powinny być wyposażone w kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Gmina Biała wpisuje się w wymagania powyższej ustawy. W gminie Biała nie ma żadnego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Planuje się objąć siecią kanalizacyjną miejscowości o najbardziej skoncentrowanej zabudowie, dla których istnieje ekonomiczne uzasadnienie jej budowy. Ścieki poprzez sieć kanalizacyjną będą odprowadzane do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej. Inwestycja planowana była wtedy w dwóch etapach. W I etapie miała być realizacja kanalizacji podciśnieniowej o długości 14,111 km, która obsługiwałaby 2873 osoby. Fakultatywnie rozważano budowę kanalizacji grawitacyjnej o dł. 22,038 km. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia wskaźniki długości sieci obliczone jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynoszą odpowiednio do proponowanych rozwiązań D= 158,2 lub D= 127. Wobec powyższego wskaźnik koncentracji planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej jest nie mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 km sieci. Oznacza to, że powyższy wskaźnik jest spełniany. Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biała poprzez odbiór ścieków bytowo gospodarczych z budynków mieszkalnych. Budowa kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym projekcie będzie składała się ze zlewni T5, T10, T11. Zlewnia T5, której budowa obejmuje utworzenie kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego, przyłącza do pierwszej studni, zasilanie energetyczne tłoczni T-5. Zlewnia T10, której budowa obejmuje utworzenie kanału grawitacyjnego, kanału tłocznego, przyłącza do pierwszej studni, zasilanie energetyczne tłoczniT-10. Ścieki bytowo gospodarcze będą odprowadzane do przedmiotowej oczyszczalni ścieków za pomocą projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z dwóch różnych kierunków, tj.

- obszar I (z kierunku I) – obejmuje miejscowości Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa oraz część miejscowości Biała Parcela i Biała Druga;

- obszar II (z kierunku II) – obejmuje pozostałą część miejscowości Biała Druga i Biała Parcela oraz miejscowości Biała Kopiec, Biała Pierwsza i Łyskornia.

Dla zakresu objętego wnioskiem (trzy zlewnie i obsługujące je odpowiednio tłocznie T5, T10 i T11) całkowita długość kanalizacji wynosi 7.098,10 m, z czego 5215,20 m to długość kanalizacji grawitacyjnej, a długość kanalizacji tłocznej - współbieżnej z grawitacyjną i doprowadzającej ścieki do oczyszczalni to 1882.90 m. Zatem do obliczeń współczynnika koncentracji D należy wziąć długość kanalizacji grawitacyjnej, tj. 5215,20 m. W takim przypadku dla 126 przyłączy objętych tym zakresem, tj. dla 504 osób współczynnik D wynosi: 97 (D=97). Przy kolejnych etapach rozbudowy będzie on się zwiększał do liczby: D=127. Dlatego kryterium formalne dopuszczające: "Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020," wskazanego w załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-IO-00l/16 skarżąca w tym zakresie uważa za spełnione.

W ocenie skarżącej zawarte w zaskarżonej uchwale stanowisko organu zawiera dwa istotne błędy. Zgodnie z zapisami SzOOP na które powołuje się organ dofinansowane zostaną projekty związane z inwestycjami w kanalizację sanitarną, przy poziomie 120 osób na kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci. Wskaźnik ten, w przypadku obszarów, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, nie może być mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 kilometr sieci. Przedmiotowy zapis w zakresie w jakim wprowadza wymóg koncentracji w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci jest jednak nieprecyzyjny. Wskazuje on bowiem jedynie, iż dotyczy projektów związanych z inwestycjami. Inwestycje w sieć kanalizacyjną z natury rzeczy są etapowane ze względu na ich koszt. Koszt budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Biała wyniesie około 30.000.000 mln zł czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi cały budżet Gminy. Powołany zapis nie wskazuje czy wymóg wskaźnika koncentracji na poziomie 120 osób na kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej dotyczy całej inwestycji czy też tylko jej wycinka będącego przedmiotem dofinansowania. Zdaniem skarżącej dotyczy on całości inwestycji. Trudno bowiem wskazać na efektywność ekonomiczną budowanej sieci jeśli jej fragmenty spełniają wymóg koncentracji a cała sieć nie. Nie można także uznać, iż zachodzi brak efektywności ekonomicznej budowanej sieci jeżeli cała sieć spełnia ten wymóg nawet jeśli nie spełniają go niektóre jej odcinki. Zgodnie z rozporządzeniem m 60/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała, na obszarze gminy wyznaczona została aglomeracja Biała, o równoważnej liczbie mieszkańców 6.125, obejmująca miejscowości: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Parcela Druga, Biała Rządowa, Bronisławów, Brzoza, Huby, Klapka, Kopydłów, Łyskomia, Młynisko, Naramice, Poręby, wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Białej Drugiej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia wskaźniki dł. sieci obliczone jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynoszą odpowiednio dla proponowanych rozwiązań D=158,2 lub D=127. Projektowana inwestycja spełnia więc wymóg koncentracji.

Drugie naruszenie polega na nieprawidłowym obliczeniu długości sieci i wymaganego wskaźnika koncentracji. Dla zakresu objętego wnioskiem (trzy zlewnie i obsługujące je odpowiednio tłocznie T5, T10 i T11) całkowita długość kanalizacji wynosi 1.098.10 m, z czego 5215,20 m to długość kanalizacji grawitacyjnej, a długość kanalizacji tłocznej - współbieżnej z grawitacyjną i doprowadzającej ścieki do oczyszczalni to 1882,90 m. Zatem do obliczeń współczynnika koncentracji D należy wziąć długość kanalizacji grawitacyjnej, tj. 5215,20 m bez uwzględniania współbieżnej do niej kanalizacji tłocznej. W takim przypadku na 126 przyłączy objętych tym zakresem, tj. dla 504 osób współczynnik D wynosi: 97 (D=97). Przy kolejnych etapach rozbudowy będzie on się zwiększał zresztą do przewidzianej dla aglomeracji liczby: D+127.

W odpowiedzi na skargę Instytucja Zarządzająca wniosła o jej oddalenie powtarzając stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały.

Na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 r. pełnomocnik skarżącej popierał skargę. Oświadczył, że kanalizacja tłoczna biegnie na niektórych odcinkach równolegle z kanalizacją grawitacyjną. Wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postepowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku -Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Natomiast, w myśl art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz.270 ze zm.) sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1/ uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi:

a/ naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b/ naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c/ inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2/ stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

3/ stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach.

Z wymienionych przepisów wynika, iż sąd bada legalność zaskarżonego aktu pod kątem jego zgodności z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Badając legalność zaskarżonej uchwały sąd nie stwierdził naruszenia przez organy administracji przepisów prawa materialnego ani procesowego w stopniu uzasadniającym jego uchylenie.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016r. poz.217), uchwały nr 361/16 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IŻ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno – kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Regulaminem konkursu oraz uchwały nr 103/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z 5 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałami ZWŁ nr 223/16 z 1 marca 2016r. i nr 318/16 z 23 marca 2016r.

Zgodnie z treścią art.37 ust.1 ustawy z 11 lipca 2016r. właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.

W myśl art.37 ust.2 wymienionej ustawy projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez komitet monitorujący, zgodnych z warunkami określonymi w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z treścią art.41 ust.1 cytowanej ustawy właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu.

W myśl art.2 pkt.18 ustawy projekt oznacza przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego;

Zgodnie z treścią § 6 ust.1 Regulamniu konkursu ocena spełnienia przez dany projekt kryteriów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) powołaną przez IZ RPO WŁ.

W myśl § 6 ust.3 Regulaminu konkursu, ocena projektów dokonywana jest w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów opublikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz stanowią załącznik nr IV do niniejszego regulaminu.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów, w przypadku kryterium zgodności inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 ocenie podlegać będzie czy projekt służy osiągnięciu celu szczegółowego danego działania lub poddziałania i jest zgodny z opisem wsparcia zawartym w pkt.6 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dalej Sz.O.O.P. w ramach działania V.3 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna, poddziałanie V.3.2 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna dofinansowane zostaną projekty związane z inwestycjami w kanalizację sanitarną przy spełnieniu wymogu dotyczącego wskaźnika koncentracji na poziomie 120 osób na kilometr bieżący sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci. Wskaźnik ten w przypadku obszarów, o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, nie może być mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 kilometr sieci.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1408/16 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu strony skarżącej pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gminie Biała – etap I". Przede wszystkim należy zaznaczyć, że spełnione zostały wymogi formalne wniesienia skargi. Została ona złożona w czternastodniowym terminie, o którym mowa w art.61 ust.2 ustawy z 11 lipca 2014r. i dołączono do niej kompletną dokumentację określoną w art.61 ust.3 wymienionej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie celem projektu strony skarżącej jest wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. W projekcie chodzi o objęcie kanalizacją miejscowości o najbardziej skoncentrowanej zabudowie dla których istnieje ekonomiczne uzasadnienie jej budowy. W formularzu wniosku o dofinansowanie i w Studium Wykonalności podano, że przedmiotem projektu jest budowa 7096,10 m sieci kanalizacyjnej, która będzie obsługiwać 501 osób.

Z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (poddziałanie V.3.2, działanie V.3) wynika, że dofinansowane zostaną projekty związane z inwestycjami w kanalizację sanitarną przy spełnieniu wymogu dotyczącego koncentracji na poziomie 120 osób na 1 kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik ten może być mniejszy (co najmniej 90 mieszkańców na 1 kilometr sieci) w przypadku obszarów, o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Dz.U. z 2014r. poz.995). Zgodnie z treścią § 3 ust.5 wymienionego rozporządzenia obszary te to tereny:

1) o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej do budowy oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę tej sieci kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;

3) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W niniejszej sprawie projekt strony skarżącej nie spełnia wymaganego wskaźnika koncentracji planowanej budowy sieci kanalizacyjnej gdyż na 7,1 kilometra sieci przypadnie 501 przyłączonych mieszkańców do 2018r. Wskaźnik koncentracji dla projektu wynosi 70,56 mieszkańców na 1 kilometr sieci (501 osób : 7,1 km = 70,56 osób). Wskaźnik nie spełnia zatem wymagań określonych w Sz.O.O.P. Strona skarżąca nie wykazała również, że projekt dotyczy terenów, o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia z 22 lipca 2014r. Nawet gdyby projekt był położony na takim terenie to i tak nie spełniony by został wskaźnik koncentracji określony w § 3 ust.5 rozporządzenia (90 osób/1 km sieci kanalizacyjnej) gdyż wynosi on 70,56 osób/1 km sieci. Wobec tego, że projekt strony skarżącej nie spełnia wymaganego wskaźnika koncentracji Instytucja Zarządzająca trafnie odmówiła uwzględnienia protestu Gminy Biała.

Niezasadny jest zarzut skargi, że przewidziany w Sz.O.O.P. wskaźnik koncentracji D (120 osób/1 km sieci kanalizacyjnej) winien odnosić się do całej inwestycji a nie do jej wycinka będącego przedmiotem dofinansowania. W ocenie strony skarżącej trudno wskazać na efektywność ekonomiczną budowanej sieci jeżeli jej fragmenty spełniają wymóg koncentracji a cała sieć nie. Strona powołała się na rozporządzenie nr 60/07 Wojewody Łódzkiego z 14 grudnia 2007r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biała. Zgodnie z uzasadnieniem do tego rozporządzenia wskaźniki długości sieci obliczone jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynoszą odpowiednio D-158 i D-127. W ocenie strony projektowana inwestycja spełnia więc wymóg koncentracji.

Należy zaznaczyć, że Instytucja Zarządzająca bada zgodność wnioskowanego projektu z kryteriami formalnymi wskazanymi w Regulaminie konkursu w takim zakresie w jakim projekt został zgłoszony. Tylko w takim zakresie jest oceniany projekt i, wbrew tezie skargi, ocena ta nie obejmuje całości inwestycji, której fragment został zgłoszony do dofinansowania. W przepisie art.2 pkt.18 ustawy z 11 lipca 2014r. zdefiniowano pojęcie projektu jako przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do dofinansowania. Z definicji tej wynika zatem, że projektem jest to co zgłoszono do dofinansowania z określonym początkiem i końcem realizacji.

W niniejszej sprawie strona skarżąca zgłosiła do dofinansowania projekt "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Gminie Biała – etap I". Zgłoszono zatem do dofinansowania I etap wymienionego projektu obejmujący 7,1 km sieci kanalizacyjnej mającej obsługiwać 501 mieszkańców. Tylko zatem w takim zakresie oceniono projekt pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie konkursu. Instytucja Zarządzająca nie była uprawniona do oceny całej inwestycji, która będzie ewentualnie realizowana w przyszłości bo taka inwestycja nie był objęta projektem i nie zgłoszono jej do dofinansowania. Cała inwestycja byłaby oceniana w zakresie spełnienia wymaganych kryteriów ( w tym m.in. w zakresie wskaźnika koncentracji) gdyby została objęta projektem i zgłoszono ją do dofinansowania. Tak się jednak nie stało. Wspomnieć tylko należy, iż inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Biała ma zostać zrealizowana w bliżej nieokreślonej przyszłości. Nie wiadomo czy w ogóle dojdzie do jej realizacji w przyszłości a jeżeli tak to kiedy to nastąpi. Zarzut skargi w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.

Niezasadny jest zarzut skargi, że do obliczenia wskaźnika koncentracji – D winno się uwzględnić jedynie długość kanalizacji grawitacyjnej (5215,20 m) a pominąć współbieżną do niej kanalizację tłoczną (1882,90 m). W takim przypadku dla 504 mieszkańców współczynnik D wynosiłby 97 a przy kolejnych rozbudowach będzie się on zwiększał do D-127 m.

Należy zaznaczyć, że strona skarżąca w złożonej dokumentacji projektowej oraz w formularzu wniosku o dofinansowanie nie dzieli budowanej sieci na kanalizację grawitacyjną i tłoczną podając zawsze całkowitą długość kanalizacji – 7,1 km. Do budowy kanalizacji o takiej długości (tj. 7,1 km) ubiega się o dofinansowanie. Nie ma zatem żadnych racjonalnych przesłanek aby do obliczania wskaźnika D przyjmować tylko długość kanalizacji grawitacyjnej a pominąć kanalizację tłoczną. Taką racjonalną przesłanką nie jest okoliczność podnoszona przez stronę, że kanalizacja tłoczna jest współbieżna (równoległa) do kanalizacji grawitacyjnej. Zgodnie z definicją wskaźnika "długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej" zawartą w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego z 7 marca 2016r. nr 245/16 jest to łączna długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki. Zgodnie z tą definicją strona skarżąca wpisała we wniosku o dofinansowanie długość budowanej kanalizacji – 7,1 km. Kanalizacja tłoczna wspólnie z kanalizacją grawitacyjną jest niezbędna do zrealizowania całego projektu jakim jest I etap budowy kanalizacji w Gminie Biała.

Strona skarżąca z jednej strony ubiega się o dofinansowanie projektu obejmującego budowę 7,1 km kanalizacji, w tym także kanalizacji tłocznej, a z drugiej strony wnosi aby pominąć kanalizację tłoczną przy obliczeniu wskaźnika koncentracji – D chcąc w ten sposób uzyskać korzystny dla siebie poziomu tego wskaźnika. Takie rozumowanie nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wspomnieć tylko należy, iż nawet gdyby pominąć kanalizację tłoczną to wskaźnik koncentracji D wynosiłby 96,64 osoby/1 km a więc i tak byłby niższy od wymaganego (120 osób/1 km) zaś strona skarżąca nie wykazała aby obszar na którym ma być wybudowana kanalizacja był terenem, o którym mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia z 22 lipca 2014r. (wymagany wskaźnik wynosi wówczas 90 osób/1 km). Zarzut skargi w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.

Reasumując sąd uznał, że skarga nie jest zasadna.. Ocena projektu strony skarżącej została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art.37 ust.1 ustawy z 11 lipca 2014r. Projekt nie spełnia wymaganego wskaźnika koncentracji – D. W związku z czym Instytucja Zarządzająca trafnie odmówiła uwzględnienia projektu. Mając to na uwadze, na podstawie art.151 p.p.s.a., sąd oddalił skargę Gminy Biała.

r.t.

Inne orzeczenia