Postanowienie WSA z dnia 28.12.2005 sygn. I SA/Po 2017/03

Sygrantura: I SA/Po 2017/03
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-12-28
Skład: Janusz Ruszyński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa P. S. A. na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 1998r. postanawia: I. umorzyć postępowanie II. oddalić wniosek o zwrot połowy wpisu od skargi /-/ J. Ruszyński

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] skarżąca Spółka S. A. P. cofnęła skargę na decyzję Izby Skarbowej z dnia [...] w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2005r.

Okazało się bowiem, że organy skarbowe w wyniku zaskarżonych decyzji ponownie orzekły o zobowiązaniu podatkowym w podatku od towarów i usług za wyżej wymienione miesiące.

Należało zatem uznać, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. Z tych względów i na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w postanowieniu.

Wniosek o zwrot połowy wpisu od skargi jest nieuzasadniony, gdyż strona została zwolniona od kosztów sądowych postanowieniem z dnia 28.10.2003r.

/-/ J. Ruszyński

Inne orzeczenia