Postanowienie NSA z dnia 22.02.2011 sygn. II GSK 212/11

Sygrantura: II GSK 212/11
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-02-22
Skład: Magdalena Bosakirska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Magdalena Bosakirska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 2518/10 w sprawie ze skargi M. K. na informację M. J. W. P. U. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia protestu w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. pozostawić skargę kasacyjną bez rozpatrzenia, 2. zwrócić M. K. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 2518/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpatrzenia skargę M. K. na informację M. J. W. P. U. z dnia [...] października 2010 r., nr [...], w przedmiocie oddalenia protestu w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Odpis postanowienia Sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 19 stycznia 2011 r. (vide zwrotne poświadczenia odbioru – k. 45 akt Sądu pierwszej instancji). W piśmie przewodnim dołączonym do przesyłki zawierającej wspomniane postanowienie pouczono skarżącą, że od doręczanego postanowienia przysługuje skarga kasacyjna wnoszona bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni.

W dniu 3 lutego 2011 r. (vide koperta - k. 10 akt NSA) M. K. – reprezentowana przez radcę prawnego G. B. – nadała w Urzędzie Pocztowym w W. na adres Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) reguluje postępowanie sądowoadministracyjne pod wieloma względami odmiennie od trybu określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej powoływana jako: p.p.s.a.) Zgodnie z art. 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy p.p.s.a. określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152 tej ustawy. Odpowiednie stosowanie przepisów polega na tym, że niektóre z nich stosowane są wprost, inne ulegają modyfikacji, a jeszcze inne w ogóle nie mogą być stosowane. Ocena zakresu odpowiedniego stosowania przepisu musi uwzględniać cel regulacji. W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzono też pewne modyfikacje w stosunku do rozwiązań przewidzianych w p.p.s.a., m.in. skrócono terminy do wniesienia skargi i skargi kasacyjnej, wyłączono pośrednictwo i autokontrolę organu oceniającego projekt wnioskodawcy, wprowadzono termin do rozpatrzenia skargi kasacyjnej, a także przewidziano tryb jej wniesienia bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe rozwiązania zmierzały do uzyskania efektu szybkości postępowania, idącego dalej niż to umożliwia realizacja przepisów p.p.s.a.

Zgodnie z art. 30d ust. 1 zd. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wnioskodawca lub właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Z kolei stosownie do treści art. 30d ust. 2 zd. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio art. 30c ust. 5 tej ustawy, który zawiera regulację prawną dotyczącą trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepis ten stanowi, że wniesienie skargi po terminie 14 dni (pkt 1), skargi niekompletnej (pkt 2) lub bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie określonym w ust. 2 tego przepisu (pkt 3) powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie odpis zaskarżonego postanowienia Sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 19 stycznia 2011 r. Oznacza to, że 14-dniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 2 lutego 2011 r. Tymczasem strona skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego, wysłała przesyłkę ze skargą kasacyjną w dniu 3 lutego 2011 r., a więc z uchybieniem terminu. Wniesienie skargi kasacyjnej po terminie skutkowało pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 30c ust. 5 pkt 2 w związku z art. 30d ust. 2 zd. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, orzekł jak w punkcie 1. sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

PG

Inne orzeczenia