Postanowienie WSA z dnia 31.08.2011 sygn. I SA/Sz 374/11

Sygrantura: I SA/Sz 374/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-08-31
Skład: Anna Sokołowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia WSA Anna Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. wraz z odsetkami. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 marca 2011 r. skarżący D.D., reprezentowany przez doradcę podatkowego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...]w przedmiocie orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. wraz z odsetkami.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 11 kwietnia 2011 r" wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia należnego wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł ustalonego stosownie do § 2 ust,1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U. Nr 221, poz. 2193 ze zm") wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 15 kwietnia 2011 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 22 kwietnia 2011 r", który to dzień nie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (art 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz, U. Nr 153, poz. 1270 ze zm, dalej p p s a) Pomimo upływu zakreślonego terminu wpis od skargi nie został uiszczony.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2011 r (sygn. akt I SA/Sz 374/11) odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu. Strona skarżąca pismem z dnia 10 maja 2011r złożyła na powyższe postanowienie zażalenie, które to Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 201 Ir.sygn. akt II FZ 266/11 oddalił

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. określanej dalej jako p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 11 kwietnia 2011 r wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia należnego wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 15 kwietnia 2011 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 22 kwietnia 2011 r", który to dzień nie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.). Pomimo upływu zakreślonego terminu wpis od skargi nie został uiszczony. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego okazał się bezzasadny, co zostało przesądzone prawomocnym Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Z tych względów, na podstawie art.220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, jak w sentencji postanowienia

Inne orzeczenia