Wyrok SN z dnia 30.04.2019 sygn. I CSK 62/18

Sygrantura: I CSK 62/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2019-04-30
Skład: Jacek Grela SSN (przewodniczący), Małgorzata Manowska SSN, Tomasz Szanciło SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Postanowienie

Sygn. akt I CSK 62/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)

SSN Małgorzata Manowska

SSN Tomasz Szanciło (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa J. P.

przeciwko G. sp. z o.o. w T.

o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie ustalenie nieistnienia uchwał,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 30 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej powoda

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt I ACa […],

I. oddala skargę kasacyjną;

II. zasądza od J. P. na rzecz G. sp. z o.o. w T. kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia