Postanowienie WSA z dnia 06.02.2018 sygn. VII SA/Wa 2958/17

Sygrantura: VII SA/Wa 2958/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-02-06
Skład: Krystyna Tomaszewska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 06 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi B. S., na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] listopada 2017 r., znak [...] w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżąca – wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] listopada 2017 r., znak [...] w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 27 grudnia 2017 r. w/w została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł –

w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy w/w zarządzenia doręczono wnoszącej skargę w dniu 02 stycznia 2018 r. (k. 28).

Do dnia 23 stycznia 2018 r. w/w nie uiściła przedmiotowego wpisu w kwocie 100 zł (k. 28).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a w oparciu o § 3 omawianego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] grudnia 2017 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu [...] stycznia 2018 r., zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał z dniem [...] stycznia 2018 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu.

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na nieuiszczenie wpisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Inne orzeczenia