Postanowienie SN z dnia 28.06.2018 sygn. I CSK 181/18

Sygrantura: I CSK 181/18
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 2018-06-28
Skład: Anna Owczarek SSN (autor uzasadnienia)
Powiązane: Wyrok

Sygn. akt I CSK 181/18

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Anna Owczarek

w sprawie z powództwa K.G.

przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "W" S.A. w W.

o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 czerwca 2018 r.,

na skutek skargi kasacyjnej powódki

od wyroku Sądu Apelacyjnego w W.

z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt VI ACa […]/16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Inne orzeczenia