Wyrok z dnia 24.09.2015 sygn. IV Ca 572/15

Sygrantura: IV Ca 572/15
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2015-09-24
Skład: Renata Wanecka (przewodniczący)

Sygn. akt IV Ca 572/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny – Odwoławczy

w składzie:

Przewodnicząca SSO Renata Wanecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 24 września 2015r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko B. P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Płońsku

z dnia 8 sierpnia 2014r., sygn. akt I C 579/13 upr.

zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo oraz zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanego B. P. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt IV Ca 572/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Płońsku wyrokiem z 8 sierpnia 2014 r. zasądził od pozwanego B. P. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 2.679,48 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty oraz kwotę 641,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Apelację od tego orzeczenia złożył pozwany, zaskarżając wyrok w całości i zarzucił:

1)  naruszenie prawa materialnego, tj. art. 160a ust. 7 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 32 ustawy z 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że roszczenia wobec prywatnej uczelni wyższej przedawniają się z upływem 10 lat, podczas gdy z art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynika, że takie roszczenia przedawniają się z upływem lat trzech, ewentualnie w przypadku uznania, że art. 160a ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie ma zastosowania do umowy między Wyższą Szkołą (...) oraz B. P., zarzucił:

2)  naruszenie art. 751 pkt. 2 kc poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że roszczenia wobec prywatnej uczelni wyższej przedawniają się z upływem lat 10, podczas gdy z art. 751 pkt. 2 kc wynika, że takie roszczenia przedawniają się z upływem lat dwóch;

3)  naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 kpc poprzez całkowite pominięcie wyjaśnień pełnomocnika pozwanego co do okresu przedawnienia roszczeń przysługujących wyższej uczelni prywatnej.

W konkluzji pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej wynagrodzenia wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Powódka w odpowiedzi na apelację, wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu za II instancję. Ponadto wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia skargi konstytucyjnej w sprawie SK 17/15 dotyczącej niezgodności art. 32 ustawy z 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ponieważ postępowanie dowodowe przed Sądem II instancji nie było przeprowadzone, stosownie do treści art. 505 13 § 2 kpc, uzasadnienie wyroku ograniczone zostało do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Apelacja jest zasadna.

Na wstępie rozważań należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy w pełni podziela ustalenia faktyczne w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu, poczynione przez Sąd Rejonowy i przyjmuje je za własne. Ustalenia te nie były zresztą przedmiotem sporu między stronami w postępowaniu w pierwszej instancji ani też nie dotyczyły ich zarzuty podniesione w apelacji.

Zmienił się natomiast stan prawny i dlatego rozważania Sądu I instancji straciły aktualność. Zgodnie z art. 160a ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dodanym na mocy noweli z 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2014.1198) roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat. W myśl art. 56 ustawy z 11 lipca 2014r. nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2014r., natomiast art. 32 ustawy zmieniającej Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że do umów w sprawie warunków odpłatności za studia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy.

Wobec zmiany stanu prawnego, uwagi na temat okresowego charakteru opłat za studia, są zbędne. Ustawodawca, dostrzegając potrzebę regulacji zagadnienia dotyczącego przedawnienia roszczeń z tytułu opłat za studia, znowelizował ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym poprzez dodanie art. 160a ust. 7, w którym wyraźnie określił, ile wynosi okres przedawnienia. Jednocześnie w przepisach przejściowych wskazał, że zasada ta ma zastosowanie również do umów zawartych przed nowelizacją ustawy.

Skoro powódka sama wskazała, że terminem wymagalności świadczenia jest najpóźniej 10 stycznia 2006r., to roszczenia z tytułu opłat za rok akademicki 2005/2006 przedawniły się 11 stycznia 2009r. Pozew został złożony w elektronicznym postępowaniu upominawczym dopiero 21 marca 2013r., zatem ponad pięć lat po upływie terminu przedawnienia. Zatem żądanie powódki nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z tych wszystkich względów, Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda B. P. kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. O kosztach procesu w I instancji Sąd rozstrzygnął zgodnie z art. 98 kpc, przy czym oceniając nakład pracy i stopień zawiłości sprawy nie znalazł podstaw do ustalenia wynagrodzenia adwokackiego w wysokości przekraczającej stawkę określoną w § 6 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Inne orzeczenia