Postanowienie WSA z dnia 16.09.2014 sygn. II SA/Gd 371/14

Sygrantura: II SA/Gd 371/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-09-16
Skład: Katarzyna Krzysztofowicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 16 września 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 kwietnia 2014 roku, nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

R. G. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr [...], wydaną w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

Zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2014 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 16 czerwca 2014 r., zatem termin do jego wykonania upłynął mu w dniu 23 czerwca 2014 r.

Skarżący w zakreślonym terminie nie wykonał powyższego wezwania Sądu.

W dniu 24 czerwca 2014 r., a więc po upływie zakreślonego zarządzeniem z dnia 6 czerwca 2014 r. terminu, skarżący wniósł o przedłużenie terminu do wykonania powyższego zobowiązania, gdyż aktualnie przebywa za granicą i nie ma możliwości przedłożenia żądanych dokumentów.

Zgodnie z art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej jako "P.p.s.a.", do skargi należy dołączyć jej odpisy dla doręczenia ich stronom i uczestnikom postępowania. Z art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1

i art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. wynika zaś, że jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie - w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Należy przy tym wyjaśnić skarżącemu, że termin siedmiodniowy wynikający z ww. przepisów, do uzupełnienia braków formalnych skargi, jest terminem ustawowym, który nie może być skracany ani przedłużany.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 47 § 1 i art. 57 § 1 P.p.s.a., skargę odrzucił.

Inne orzeczenia