Postanowienie NSA z dnia 01.04.2014 sygn. II FSK 207/14

Sygrantura: II FSK 207/14
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-04-01
Skład: Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Maciej Jaśniewicz po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku M. S. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego oraz kosztów zastępstwa w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 785/13 w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 25 października 2010 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 207/14, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w skutek cofnięcia skargi kasacyjnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w G., na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej zwana: "p.p.s.a.") umorzył postępowanie kasacyjne.

Pismem z 7 marca 2014 r. (data stempla pocztowego: 10 marca 2014 r..) pełnomocnik skarżącej, tj. M. S., wniósł o zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej w G. na rzecz skarżącej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przypisanych. W piśmie tym powołał się na okoliczność związaną z cofnięciem skargi kasacyjnej przez Dyrektora Izby Skarbowej. W uzasadnieniu pełnomocnik przywołał treść art. 199 oraz art. 201 § 1 p.p.s.a. Pismo to wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 12 marca 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasady zasądzania kosztów postępowania kasacyjnego, w tym również kosztów zastępstwa procesowego stron w postępowaniu kasacyjnym zostały szczegółowo i wyczerpujaco uregulowane w przepisach art. 203 i art. 204 p.p.s.a. Nie obejmują one zatem kosztów poniesionych przez stronę przeciwną w przypadku umorzenia postępowania kasacyjnego. Z uwagi na przepis art. 193 p.p.s.a. nie ma zatem możliwości jakiegokolwiek odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umorzenia postępowania przez wojewódzki sąd administracyjny, w tym także dotyczących stosowania autokontroli z art. 54 § 3 p.p.s.a., na co wskazywał pełnomocnik Skarżącej.

Nie było także podstaw, aby potraktować pismo strony jako wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia 11 marca 2014 r. Zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a. strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Przepis ten zgodnie z art. 193 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z art. 157 § 2 p.p.s.a. wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. W świetle natomiast art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio o przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W myśl art. 193 in fine p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie trzydziestu dni. W świetle powyższej regulacji, wniosek o uzupełnienie postanowienia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny strona winna zgłosić w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia jej odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Niewystąpienie z żądaniem we wskazanym terminie powoduje, że nie jest możliwe uzupełnienie rozstrzygnięcia, które w opinii wnioskodawcy ma być obarczone wadą, o której mowa w art. 157 § 1 p.p.s.a. Niedokonanie omawianej czynności procesowej w terminie (uchybienie terminu) będzie miało miejsce zarówno wtedy, gdy strona zwróci się o uzupełnienie wyroku z przekroczeniem czternastodniowego terminu, jak i wtedy, gdy złoży taki wniosek przedwcześnie, tzn. wystąpi z wnioskiem o uzupełnienie wyroku lub postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie został jej jeszcze doręczony. Okoliczność, że strona dowiedziała się o cofnięciu przez organ podatkowy skargi kasacyjnej i w efekcie przewidywała możliwość wydania orzeczenia o określonej treści nie wpływa na możliwość rozpoczęcia biegu terminu do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia wyroku. Skoro w rozpoznawanej sprawie odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2014 r. o umorzeniu postępowania kasacyjnego nie został doręczony skarżącej do dnia dzisiejszego tj. 1 kwietnia 2014 r., a wniosek o uzupełnienie tego postanowienia w zakresie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego został zgłoszony już w dniu 10 marca 2014 r., to przyjąć należy, iż omawiany wniosek był przedwczesny.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 203 i art. 204 p.p.s.a. oraz art. 157 § 1 i 2 w związku z art. 166 p.p.s.a. i w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia