Postanowienie NSA z dnia 10.08.2018 sygn. I GZ 255/18

Sygrantura: I GZ 255/18
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-08-10
Skład: Barbara Mleczko-Jabłońska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [A] Sp. z o.o. w organizacji w N. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 września 2017 r. sygn. akt III SA/Po 609/15 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi [A] Sp. z o.o. w organizacji w N. na pismo Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z 28 września 2017 r., sygn. akt III SA/Po 609/15, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał [A ]Spółkę z o.o. w organizacji w N. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 29 czerwca 2017 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 10 marca 2016 r. o odmowie wyłączenia sędziego, w kwocie 100 zł, stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193; dalej rozporządzenie RM). Przewodniczący Wydziału wskazał, że ww. kwotę należy uiścić w kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła skarżąca, wnosząc o jego uchylenie w całości jako niezgodnego z prawem i stanem faktycznym oraz budzącego niezadowolenie u strony skarżącej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Art. 220 § 3 p.p.s.a. wprowadza inny rygor nieuiszczenia wpisu od m.in. zażalenia pomimo wezwania, tj. odrzucenie pisma.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając zażalenie na zarządzenie o weznwaniu do uiszczenia wpisu, bada jego zgodność z prawem, tj. prawidłowość wskazania podstawy prawnej żądanego wpisu oraz jego wysokość.

W ocenie NSA Przewodniczący Wydziału III WSA w Poznaniu zasadnie przyjął, że zażalenie na postanowienie tego Sądu podlega wpisowi stałemu określonemu na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. Prawidłowo również określono wysokość żądanego wpisu – 100 zł.

Mając na uwadze powyższe, NSA uznał, że wezwanie do uiszczenia wpisu od zażalenia w zakresie określenia zarówno podstawy prawnej, jak i wysokości żądanego wpisu odpowiada prawu. Tym samym zażalenie zostało uznane za niezasadne.

Z tej przyczyny Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i z art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia