Postanowienie WSA z dnia 03.10.2008 sygn. II SA/Gd 647/08

Sygrantura: II SA/Gd 647/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-10-03
Skład: Zdzisław Kostka (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 3 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Zdzisław Kostka po rozpoznaniu w dniu 3 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący Z. C. wystąpił do Sądu ze skargą na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych i w związku z tym został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Skarżący został ponadto wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie sześciu egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Skarżący, pomimo doręczenia w dniu 1 września 2008 r. wezwania, wpisu nie uiścił i braków formalnych skargi nie uzupełnił.

Wobec tego Sąd zgodnie z art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę Z. C. odrzucił.

Inne orzeczenia