Wyrok WSA z dnia 08.12.2010 sygn. II SA/Sz 838/10

Sygrantura: II SA/Sz 838/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-12-08
Skład: Danuta Strzelecka-Kuligowska , Henryk Dolecki (sprawozdawca, przewodniczący), Stefan Kłosowski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski,, Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 08 grudnia 2010r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r., nr [...] działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 1

ust. 1, art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania A. C. od decyzji Wójta Gminy M z dnia[...]. w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości [...] zł

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podał, że powołaną decyzją Wójt Gminy M. ustalił dla strony jednorazową opłatę planistyczną w kwocie [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jako działka nr [...] , położona w obrębie ewidencyjnym K. w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprzedażą tej nieruchomości.

Wskazana wyżej decyzja wydana została w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ.

Nie zgadzając się z decyzją z dnia [...] r. A. C. wniósł

o jej uchylenie zarzucając naruszenie art. 10 § 1 kpa, art. 9 i 35 kpa. Skarżący natomiast nie zakwestionował wysokości ustalonej opłaty.

W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego postępowanie organu

I instancji poprzedzające ustalenie opłaty było prawidłowo przeprowadzone. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 6 powołanej ustawy z dnia 27 marca 2007 r. w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwy organ ustala jednorazową opłatę z tego tytułu. Wysokość tej opłaty powinna być określona przez właściwą radę gminy w wymiarze procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

W rozpoznawanej sprawie wskazano, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości K. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Manowo nr VI/41/2007 z dnia 29 marca 2007 r. Według jego ustaleń działka nr [...] o pow.[...] ha położona w obrębie K., która wcześniej była gruntem rolnym, aktualnie stanowi tereny obiektów produkcyjnych, składów

i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej związanej z produkcją, składami i magazynami, w tym handlem i gastronomią, dopuszcza się stacje paliw.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu [...] r. przez rzeczoznawcę dokonującego wyceny nieruchomości wynika, że wartość przedmiotowego gruntu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi [...] zł, podczas, gdy przed jego uchwaleniem wynosiła [...] zł, wzrosła więc o [...] zł, a zatem 30 % stawki od wzrostu wartości nieruchomości daje kwotę [...] zł.

W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego wycenę wartości nieruchomości dokonano prawidłowo i rzetelnie, opierając się na metodzie porównawczej.

W operacie szacunkowym wskazano właściwe podstawy prawne i podstawy metodologiczne, uwzględniając stan prawny spornej nieruchomości, Organ odwoławczy nie podzielił zarzutu dotyczącego naruszenia zasad postępowania administracyjnego, ponieważ jak wynika z akt sprawy strona została prawidłowo zawiadomiona przez organ I instancji o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału. Organ doręczył stronie odpis operatu, a rzeczoznawca majątkowy odniósł się do uwag i zastrzeżeń, które strona wniosła po zapoznaniu się z treścią operatu.

Organ odwoławczy stwierdził nadto, że pomimo wydania decyzji po upływie

2 - miesięcznego terminu i nie doręczenia skarżącemu skutecznie zawiadomienia

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, to jednak tego rodzaju naruszenie przepisów, nie pozbawiło organu możliwości orzekania w sprawie, ani nie spowodowało wadliwości wydanej decyzji.

Od powyższej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego A. C. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, zarzucając naruszenie zasad postępowania przez pozbawianie możliwości działania w postępowaniu przed wydaniem decyzji oraz uniemożliwienie wypowiedzenia się co do materiału dowodowego.

Zdaniem skarżącego organ I instancji naruszył art. 10 § 1 kpa, ponieważ przed wydaniem decyzji nie umożliwił stronie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie. Poza tym skarżący zwracał się z pismami do organu, który odpowiedział jedynie na pismo z dnia [...]r. W ocenie skarżącego spotkanie, które odbyło się dniu [...] r. w Urzędzie Gminy M. nie świadczy, że stronie zapewniono czynny udział w postępowaniu. Nadto w trakcie tego spotkania przedstawiciele organu nie przyjęli argumentu skarżącego twierdząc, że odwołanie i tak będzie oddalone.

W ocenie skarżącego środki zaskarżania były składane w ustawowym terminie, co oznacza, że odwołania od decyzji organu I instancji były wniesione skutecznie.

Skarżący wskazał też, że organ II instancji odwołuje się do materiału dowodowego oraz postępowania, w którym wydano decyzję następnie uchyloną, co jego zdaniem jest niedopuszczalne.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi nie znajdując podstaw do zmiany swego stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej sprawowanej pod względem zgodności z prawem.

Sądowa kontrola zaskarżonej decyzji dokonana według kryterium zgodności

z prawem dała podstawę do stwierdzenia, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do podniesionych przez skarżącego zarzutów naruszenia prawa procesowego należy stwierdzić, że nie są zasadne, ponieważ strona nie została pozbawiona możliwości obrony swoich praw i brała w postępowaniu aktywny udział.

Pierwsza decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej z dnia [...] r. została uchylona przez organ odwoławczy po krytycznej ocenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy.

Wysokość opłaty ustalonej w decyzji z dnia [...] r. po sporządzeniu operatu przez innego rzeczoznawcę, nie została przez skarżącego zakwestionowana.

W toku postępowania, w którym wydano pierwszą jak i drugą decyzję skarżący miał swobodę wypowiadania się co do treści operatu szacunkowego oraz zebranych dokumentów i z uprawnienia tego korzystał.

Należy podkreślić, że naruszenie art. 10 kpa, aby mogło być podstawą skutecznie sformułowanego zarzutu naruszenia prawa procesowego musi łączyć się

z wykazaniem jakiego konkretnego dowodu strona nie mogła przeprowadzić i jaki mogło mieć to wpływ na wynik sprawy.

Nie jest naruszeniem prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy brak odpowiedzi na pismo z dnia [...] r. Pismo to bowiem zostało skierowane do organu w trakcie postępowania, po uchyleniu pierwszej decyzji

o ustaleniu opłaty planistycznej i zawierało pytanie o stan sprawy. Jednak ponowna decyzja została wydana w dniu[...] . o ustaleniu opłaty, a zatem brak odpowiedzi na pismo nie naruszyło uprawnień skarżącego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Skarżący jak i jego profesjonalny pełnomocnik w trakcie przedmiotowego postępowania mieli możliwość zapoznania się z treścią dokumentów zebranych w sprawie i nie utrudniano im dostępu do akt.

Na wynik sprawy nie miała również wpływu "atmosfera" spotkania w siedzibie Urzędu Gminy M. w dniu [...] r. i nie przyjęcie jak twierdzi skarżący jego argumentacji. Organ rozstrzyga sprawę decyzją, a w jej uzasadnianiu wskazuje na okoliczności, które wziął pod uwagę w konkretnej sprawie.

W kwestii zarzutu dotyczącego informacji zawartej w piśmie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania należy stwierdzić, że pomimo tej informacji organ odwoławczy wydał w dniu [...] r. decyzję o uchyleniu decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Również zarzut dotyczący naruszenia terminu do wydania decyzji należy uznać za niezasadny, ponieważ w rozpoznawanej sprawie nie miało to wpływu na wynik rozstrzygnięcia. Strona ma prawo do uzyskania rozstrzygnięcia w terminie określonym w procedurze administracyjnej, ale samo naruszenie tego terminu, nie może być podstawą do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, chyba że rozpoznanie sprawy po terminie wpłynęło na treść rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia