Postanowienie WSA z dnia 26.10.2011 sygn. III SAB/Wa 42/11

Sygrantura: III SAB/Wa 42/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2011-10-26
Skład: Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność organu w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Wyrokiem z 4 kwietnia 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2062/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z ...] lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznych w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości za 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 r. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 28 maja 2011 r. Odpis prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi został doręczony Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. 29 czerwca 2011 r.

W dniu 21 lipca 2011 r. (data stempla pocztowego) Z. W. złożył skargę na bezczynność organu.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona przedwcześnie.

Zgodnie z art. 286 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – dalej: "p.p.s.a.", po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu I instancji akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności. Natomiast zgodnie z art. 286 § 2 p.p.s.a. termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi.

Powyższy przepis ustanawia zasadę realnej możliwości wykonania wyroku sądowego. Organ musi dysponować aktami sprawy aby podjąć rozstrzygnięcie.

W niniejszej sprawie akta administracyjne wraz z odpisem prawomocnego wyroku wpłynęły do organu 29 czerwca 2011 r. Zatem skoro zgodnie z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. miało dwa miesiące na załatwienie niniejszej sprawy, zatem czas na jej załatwienie upływał 29 sierpnia 2011 r. Wobec tego, że skargę na bezczynność Skarżący złożył 21 lipca 2011 r. (data nadania) należało uznać, iż jest ona przedwczesna.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia