Postanowienie WSA z dnia 12.02.2004 sygn. I SA/Łd 1584/03

Sygrantura: I SA/Łd 1584/03
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2004-02-12
Skład: Piotr Kiss (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA del. P. Kiss, , , po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie w sprawie; 2) zwrócić stronie skarżącej z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi połowę wpisu sądowego w kwocie 5,00 zł (pięć złotych) złotych.

Uzasadnienie

I SA/Łd 1584/03

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270).

Strona skarżąca korzystając z prawa wynikającego z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cofnęła złożoną skargę.

Wobec powyższego postępowanie sądowe stało się zbędne i niedopuszczalne, cofnięcie skargi nie prowadzi do obejścia prawa i nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności – art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O zwrocie wpisu orzeczono stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia