Postanowienie WSA z dnia 14.05.2012 sygn. II SA/Op 70/12

Sygrantura: II SA/Op 70/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-05-14
Skład: Krzysztof Bogusz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi K. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie skierowania na badania lekarskie postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżąca K. D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 25 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie skierowania na badania lekarskie.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o jej odrzucenie z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej, jako osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla której postanowieniem Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia [...], sygn. akt [...] ustanowiono opiekuna prawnego w osobie J. K.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 21 lutego 2012 r. zwrócono się do Sądu Rejonowego w Oleśnie o nadesłanie akt o ustanowienia opieki dla ubezwłasnowolnionej K. D., które zostały przedstawione i wykazują fakt ustanowienia opiekuna prawnego dla skarżącej w osobie J. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zobowiązał J. K., opiekuna prawnego K. D., do uzupełnienia braku formalnego skargi przez zatwierdzenie czynności wniesienia skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone do rąk dorosłego domownika J. K. - jego żony U. K. - w dniu 19 marca 2012 r., co zostało poświadczone jej podpisem na formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru.

W zakreślonym terminie opiekun K. D. nie zatwierdził jednak wniesionej przez nią skargi sądowoadministracyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej dalej P.p.s.a., jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego jego przedstawiciel ustawowy, sąd odrzuci skargę. Jednakże sąd odrzuci taką skargę dopiero wówczas, gdy brak ten nie zostanie uzupełniony (art. 58 § 2 P.p.s.a.).

K. D., jako osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, nie posiada stosownie do art. 26 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 13 Kodeksu cywilnego, zdolności do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych, tak zwanej zdolności procesowej. Oznacza to, że nie może ona skutecznie samodzielnie dokonać żadnej czynności procesowej przed sądem administracyjnym, w tym nie może dokonać czynności procesowej, jaką jest wniesienie skargi.

W związku z tym Sąd wezwał opiekuna prawnego skarżącej do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez potwierdzenie jej wniesienia, pod rygorem odrzucenia skargi. Opiekun prawny skarżącej J. K. nie odpowiedział na wezwanie Sądu i nie uzupełnił braku formalnego skargi K. D. w zakreślonym terminie do dokonania tej czynności.

Tym samym, nie nastąpiło uzupełnienie skargi poprzez jej zatwierdzenie, przez opiekuna prawnego. Jeżeli skarżąca nie ma zdolności procesowej skargę wniesioną przez nią osobiście należało na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 P.p.s.a. odrzucić.

W związku z powyższym orzeczono, jak na wstępie

Inne orzeczenia